Forskningsbasert kunnskap i sykepleien
2008-2009 - K1127 - 5sp

Forutsetter bestått

3-årig helse- og sosialfaglig utdanning eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om begreper relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
  • kunne gjennomføre systematisk litteratursøk og opprette en søkeprotokoll
  • kunne utføre kritisk granskning og vurdering av vitenskapelige artikler -kvantitative og kvalitative studier
  • kunne gjennomføre en systematisk litteraturstudie
  • ha kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i sykepleie

Emnets temaer

  • Begrepsavklaringer relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
  • Utvikling av forskningsspørsmål
  • Kildesøk og opprettelse av søkeprotokoller
  • Kritisk analyse av vitenskapelige artikler
  • Tillempning av forskningsbasert sykepleie

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. 2 måneder. Leveres via Fronter

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse ved 2 kursdager og 2 seminardager

Læremidler

Oppgis i Fronter ved oppstart

Supplerende opplysninger

Vår 2007 er kurset forbeholdt ansatte ved avdeling helse, omsorg og sykepleie, seksjon sykepleie.