Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
2008-2009 - PRU1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  • er i stand til å identifisere respirasjons - og sirkulasjonssvikt og til å utføre basal hjerte - lungeredning
  • har kunnskaper om grunnleggende prinsipper i sykepleie og forutsetninger for gode og forsvarlige sykepleiehandlinger
  • utøver grunnleggende sykepleiehandlinger med sikker og nøyaktig utførelse
  • kan forklare prinsipper ved renhold av huden
  • er bevisst hendene som formidlingskanal
  • er kjent med prinsipper for utøvelse av grunnleggende sykepleiehandlinger
  • har kunnskap om generell farmakologi
  • har kunnskap om aldringens betydning for farmakodynamikk, farmakokinetikk og legemiddelinteraksjoner

Emnets temaer

Forberedelse til VPS1002. Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene, tilrettelegging av måltid/munnstell, assistanse ved toalettbesøk, observasjon av puls/blodtrykk/temperatur/respirasjon og førstehjelp/basal hjerte-lungeredning, injeksjoner- subcutane og intramuskulære, kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon i grupper, erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/praktisk test (vurderes av lærer). Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre praktisk test i forkant av veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Den praktiske testen vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon vil bli tilrettelagt få dager etter ordinær praktisk test.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning, og 7-8 obligatoriske skriftlige oppgaver. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i laboratoriearbeid og praktisk test.

Læremidler

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2008.
PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digetaldokumentasjonsdatabase med tilgang via Class Fronter

Erstatter

PRU1001