Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
2008-2009 - SPL1003 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om:
- menneskets anatomiske oppbygning, organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
- menneskets normale anatomiske og fysiologiske utvikling fra befruktning til alderdom
- smittespredning og generelle hygieniske tiltak
- normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
- spesielle mikrober og deres egenskaper
- hvilke problemmikrober som finnes, og om sykdommer og kroppens reaksjoner på mikrober
Studenten skal kunne dokumentere kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning, forholde seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter samt retningslinjer for dosering og rekvirering av legemidler

Emnets temaer

- Anatomi, fysiologi, biokjemi, hygiene, mikrobiologi, medikamentregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Elektronisk flervalgstest, to timer i mikrobiologi/hygiene (25 %)

Skriftlig eksamen, fire timer i anatomi/fysiologi/biokjemi (75 %)

Digital intern prøve, to timer i medikamentregning (vurderes til bestått/ikke-bestått). Prøven må være feilfri.

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen og 2-timers flervalgstest

For medikamentregning; se datoer i eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring til skriftlig skoleeksamen

Kalkulator og Felleskatalog til intern prøve i medikamentregning

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.

Erstatter

SPL1002 og SPL2001