Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter
2008-2009 - VIU8111 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

- lede og gjennomføre nettverksmøter på en faglig reflektert og troverdig måte
- kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
- forstå språkets og samtalens betydning for samhandling i terapi
- vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
- synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
- se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
- reflektere over og videreutvikle sin egen måte å arbeide på

Emnets temaer

- hvordan nettverksmøter kan brukes som arena for læring, krisehåndtering, behandling og utvikling av kompetanse
- hvordan nettverksmøteledere kan håndtere gruppeprosesser som finner sted i nettverksmøter basert på gruppeteori og nettverksteori
- hvordan narrativer kan brukes i behandling
- hvordan salutogenese-teorien og SOC-begrepet (sense of coherence) kan operasjonaliseres og brukes i nettverksmøter
- hvordan emosjoner, stress og mestring påvirker psykisk helse

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 40%)
Muntlig fremføring (teller 10%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekt og muntlig fremføring gjøres i gruppe. Muntlig fremføring består av en poster og en posterpresentajon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter nærmere avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

  • Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
  • Praksis (må være godkjent av egen sensor)
  • Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
  • Veiledningssamtaler (må være godkjent av egen sensor)
  • I tillegg kommer egen læringsplan, en selvbiografi, 4 kunnskapslogger, 3 prosjektlogger, 5 praksislogger, semesteroppgaveevalueringer og en avsluttende egenvurdering

Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Er oppgitt i Classfronter i rommet for Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter.