Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk
2008-2009 - ELE3271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for å dimensjonere overføringsnett og elektriske anlegg.

Emnets temaer

Spenningsfall og effekttap i ledninger, fasekompensering, kortslutning og jordslutning, fordelingsnett med nettstasjon, regionalnett med transformatorstasjon, sentralnett med koblingsanlegg, kontrollanlegg, dimensjonering av isolasjon, spenningspåkjenninger, selektivitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomføring av obligatoriske laboratorie og dataøvinger.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart