Energiteknikk og produksjon
2008-2009 - ELE3281 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske grunnlaget for hvordan energi blir produsert.
Studenten skal ha kunnskap om den tradisjonelle vannkraftproduksjonen av energi, men også
kunnskap om alternative og CO2 nøytrale energiformer.

Emnets temaer

Generatorer, turbiner, vannkraftanlegg, termisk kraftproduksjon, vindkraft, andre alternative energikilder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomføring av obligatoriske laboratorie og dataøvinger.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart