GI - Infrastruktur
2008-2009 - GEO3131 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling
 • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne vite hva som menes med geografisk informasjons-infrastruktur (GII), kjenne til hvordan GII er organisert i Norge og internasjonalt, hva en geodataplan for en organisasjon bør inneholde og ha grunnleggende kjennskap til økonomi i geodata-aktiviteter.
Studentene skal også ha ha kunnskap om teknologi for spredning av geografisk geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med bruk av slik teknologi.

Emnets temaer

 • Infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt, geonorge.no) og i verden (INSPIRE,GSDI...)
 • Geodataplaner
 • Økonomi i geodata-aktiviteter
 • Teknologi for publisering av geografisk informasjon på web, inkl Geography markup language(GML), Web Map Server(WMS) og Web Feature Server(WFS)
 • Katalogtjenester for geografisk informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring. Alle gruppeoppgavene må leveres inn og vurderes til bestått. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på et utvalg av gruppeoppgavene (studenten velger 1 og faglærer 2), og den muntlige, individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Utdrag av følgende dokumenter (dekker noen av temaene):

 • Lake R et al, 2004: GML Geography Mark-Up Language. Wiley, ISBN 0-470-87154-7
 • Nebert D (ed), 2004: Spatial Data Infrastructure Cookbook v2.0, nedlastbar fra http://www.gsdi.org
 • European Union: INSPIRE directive of Jan 16 2007, PE-CONS 3685/06
 • Regionrådet for Nordhordland IKS: Geodataplan for Nordhordland og Gulen 2006 - 2009

Fullstendig literaturliste vil finnes i kjøreplanen for emnet som utdeles ved undervisnings-start.

Erstatter

GEO2231 GI- Infrastruktur