Offentlige og private kjøreregler for en byggesaksprosess
2008-2009 - K1092 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Deltakeren gjør rede for:

 • Ulike roller som opptrer i byggesaker, og de viktigste lovregulerte rammebetingelser for disse
 • Generelle rettslige prinsipper
 • Hovedtrekkene i forvaltningsretten
 • Oppbyggingen av Plan og bygningsloven med vekt på generell del
 • Dispensasjoner fra viktige krav i utbyggingsprosjekter
 • Viktige forskjeller i byggesaker sett ut ifra henholdsvis forbrukersiden og den profesjonelle brukers side.
 • Gjennomføring av anbudsprosessen og inngåelse av kontrakt
 • Sentrale krav til helse, miljø og sikkerhet i byggesaker

Deltakeren anvender:

· Forvaltningsloven og Plan og bygningslovens generelle del som grunnlag for å analysere og drøfte praktisering av lovverket i offentlig saksbehandling

· Riktig lovverk / Norsk Standard for anbuds/ kontraktsinngåelse

· Faglitteratur for å forstå de ulike roller og faser i en byggesak.

Emnets temaer

Tema 1: Plan- og bygningsrett

Tema 2: Byggeprosess med vekt på anbud og kontrakt

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Startsamling over 2 dager med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
 • Internettbasert læring i elektronisk læringsmiljø.
 • Med utgangspunkt i case, finnes det fram til aktuelle bestemmelser som anvendes til å utdype og foreslå løsninger for problemstillingene.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Følgende arbeider inngår i den endelige vurdering:

· 2 individuelle oppgaver

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av disse arbeidene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap, stikkprøver vurderes av intern HiG ansatt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinær gjennomføring.

Arbeidskrav kan fremstilles på nytt tidligst etter 2 måneder.

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav gjelder:

· 2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.

· 1 individuell oppgave

Læremidler

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS

Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA (2005). NS8405 og byggherrene. Fagbokforlaget

Norsk Standard NS8405. Norsk bygge- og anleggskontrakt

Norsk Standard NS8400. Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser.

Lærebok i forvaltningsrett, fritt valg mellom: Woxholt, Graver, Eckhoff/ Smith)

Geir Woxholth: Forvaltningsloven med kommentarer, Notam Gyldendal, ISBN 82-417-1006-2
Torstein Eckhoff/Eivind Smith: Forvaltningsrett, Tano Aschehoug, ISBN 82-518-3522-4
Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, Universitetsforlaget, ISBN 82-00-45237-9

Asmund Petersen: Veiledning til plan- og bygningsloven

Rogstad, Daniel: Plan- og bygningsloven Oslo : Gyldendal rettsdata, c2006. ISBN 82-05-36485-0 (h.)

Lovdata (2006). Forvaltningsloven . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Bustadoppføringslova . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Byggherreforskriften . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Supplerende opplysninger

Det anvendes digital eksamen.