Arealplanleggingsprosessen
2008-2009 - K1131 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene tilegner seg:

· Oversikt over plandelen i Plan og bygningslova med tilsvarende forskriftsbestemmelser

· Kunnskaper om politiske forutsetninger for offentlig planlegging

· Innsikt i innhold i arealplaner og prosedyre for planleggingen

· Kjennskap til meningen med universell utforming og byggeskikk/ stedsforming

· Forståelse for planlegging som prosess(er) i praksis

· Forståelse for planvedtaks følger og oppfylling av intensjon med planer i gjennomføringsfasen.

Emnets temaer

1. Planleggings teori og planlegging i praksis

2. Tolking av reguleringsplaner

3. Universell utforming som grunnleggende prinsipp for planlegging og bygging

4. Hensynet til estetikk, byggeskikk/ stedsforming i vid forstand

5. Ivaretakelse av intensjoner med planlegging

6. Planlegging som følge av utbyggingsinitiativ

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Startsamling over en dag, Internettbasert læringsopplegg

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Eksamensform: 1 gruppeoppgave

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap. Stikkprøver vurderes av intern HiG-ansatt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinær gjennomføring.

Arbeidskrav kan fremstilles på nytt tidligst etter 2 måneder.

Obligatoriske arbeidskrav

· Individuell deltakelse i diskusjon i LMS

· Sammenfattende individuelt diskusjonsnotat

Alle arbeidskrav må være godkjent for at faget skal være bestått

Læremidler

Byggtjenestens Planserie

http://abonnement.byggtjeneste.no

Passord fra veileder.

Pbl for praktikere

http://abonnement.byggtjeneste.no

Passord fra veileder.

Plan og kart etter Plan og bygningsloven, veileder fra MD:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2006/Plan-og-kart-etter-plan-og-bygningsloven.html?id=450048

Supplement:

Nasjonal forskningsinformasjon: http://dbh.nsd.uib.no/nfi/fag/browsefag.cfm?VelgFag=1816

Hans Skov Pedersen, Danish Forest and Landscape Research Institute: The role of GIS in Physical Planning:

http://www.geogr.ku.dk/courses/phd/gis-model/hans-plan.pdf

Byggforskserien:

http://www.byggforsk.no

Passord fra veileder.

Nils Aarsæther og Aksel Hagen: Planlegging.no, Kommuneforlaget, særlig kapittel 1, 4, 5 og 11

Planlegging, vern og utbygging, KanEnergi A/S

Rogstad, Daniel: Plan- og bygningsloven Oslo : Gyldendal rettsdata, c2006. ISBN 82-05-36485-0 (h.)

Supplerende opplysninger

Det anvendes digital eksamen.