Byggesaken
2008-2009 - K1132 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Mål for modulen ”dokumentasjonskrav” er å gi studentene et underlag – i form av fagkunnskap og praktisk erfaring – som er tilstrekkelig til å ivareta kravene i plan- og bygningsloven som ansvarlig søker.

Dette innebærer at studenten kan:

· Dokumentere at offentlige krav er ivaretatt i prosjektet

· Vurdere offentlige vedtak ut juridisk grunnlag for å avgjøre om negative vedtak skal påklages.

Mål for modulen ”saksbehandling” er å gi studentene et underlag – i form av fagkunnskap og praktisk erfaring – som er tilstrekkelig til å ivareta forvaltningsoppgavene som påligger kommunale bygningsmyndigheter etter plan- og bygningsloven.

Dette innebærer at studenten kan:

· Angi sakstype/behandlingsprosess/saksgang for kommunens saksbehandling av søknader og meldinger

· Utføre mottakskontroll av søknader og meldinger

· Vurdere tiltaksklasse for prosjektet

· Saksbehandle søknader og meldinger

· Saksbehandle klager på forvaltningsvedtak

Mål for modulen ”styringssystemer” er å gi studentene forståelsen av innhold i et styringssystem som er tilstrekkelig for å sikre etterlevelse av krav som er fastsatt i medhold av PBL- og HMS - lovverket.

Dette innebærer at studenten kan:

· Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav

· Evaluere om styringssystemet fungerer og om det er tilstrekkelig for å etterleve offentlige krav

Mål for modulen ”tilsyn” er å gi studentene et underlag – i form av fagkunnskap og praktisk erfaring – som er tilstrekkelig til å ivareta tilsynsoppgavene som påligger kommunale bygningsmyndigheter etter plan- og bygningsloven.

Dette innebærer at studenten kan:

· Identifisere tilsynsbehov

· Angi metoder og rutiner for gjennomføring av tilsyn

· Planlegge kommunal tilsynsvirksomhet

· Organisere kommunal tilsynsvirksomhet

Emnets temaer

Tema 1: Dokumentasjonskrav

Tema 2: Saksbehandling

Tema 3: Styringssystemer

Tema 4: Tilsyn

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
  • Internettbasert læring. Med utgangspunkt i case, finnes det fram til aktuelle bestemmelser som anvendes til å utdype og foreslå løsninger for problemstillingene.
  • Arbeidet utføres i organiserte grupper med innlevering av rapporter i hvert tema.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurderingen er bygd opp etter ”mappeprinsippet”. Dette innebærer at studenten gjennom kurset skal produsere et fire faglige dokumenter som organiseres i en ”mappe”.

Ved kursets avslutning skal studenten velge ut ett av gruppearbeidene som er i mappa, mens veileder velger ut det andre gruppearbeidet. Disse 2 dokumentene vil danne grunnlag for karaktersetting.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap, stikkprøver vurderes av intern HiG-ansatt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Forbedret besvarelser kan fremlegges for ny vurdering tidligst to måneder etter ordinær frist.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.
  • Refleksjonsnotat, krav ”Godkjent”

Læremidler

http://be.no (Plan- og bygningsloven, tilhørende forskrifter m/veiledninger,

temaveiledninger)

Kirkhus, Anders: Innføring i byggereglene . Oslo 2006 (3. reviderte utgave)

Supplerende opplysninger

Emnet gis av HiG v/ Ann Karèn Birkeland (Eget firma) (tema 1 og 2) og Harry Valdal, (Eget firma) (tema 3 og 4)