Digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning
2008-2009 - K1135 - 5sp

Forutsetter bestått

Generelle ferdigheter i bruk av pc, kontorprogrammer og Internett

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha oversikt over:
- hva aktuell forskning viser om kjennetegn ved gode nettbaserte opplegg.
- et utvalg av aktuelle digitale produksjonsverktøy, hvordan de brukes til digital innholdsproduksjon, med problematisering av sterke og svake sider.

Studenten skal utvikle sitt eget nettbaserte kurs fra idé til ferdig resultat.

Emnets temaer

 • Innføring i digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning
  o Hva forskning viser
  o Sammensatte tekster
  o Beste praksis – evaluering av anerkjente nettbaserte kursopplegg
  o Prosjektstyring av digital innholdsproduksjon
 • Aktuelle verktøy for innholdsproduksjon
  o Skjermfangst
  o Bildebehandling og video
  o Produksjonsverktøy for nettbaserte kurs
 • Konseptutvikling og produksjon av eget prosjekt
  o Utvikling av deler eller hele moduler i eget prosjekt
  o Dokumentere prosessen
  o Avsluttende refleksjonsnotat

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og nettbaserte aktiviteter. Det gjennomføres to dagsamlinger hvor ulike verktøy for digital innholdsproduksjon prøves ut. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess. Studenten kan delta individuelt eller i gruppe.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Dokumentasjon av eget emne for nettbasert utdanning. Som en del av emnet skal minst tre av verktøyene for innholdsproduksjon være anvendt. Dokumentasjonen skal bestå av:
• Emnebeskrivelse
• Tilgang til emnet på nett
• Refleksjonsnotat

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.Mappa skal bestå av 3 forskjelle arbeider hvor alle skal være bestått. Endelig karakter settes på grunnlag av samtlige arbeider.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
1. Obligatoriske oppgaver
2. Deltakelse i forum

Obligatoriske oppgaver:
Det gis 7 oppgaver i løpet av gjennomføringen, og av disse skal studenten gjennomføre minst 5 hvor samtlige skal være godkjent.

Deltakelse i forum
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.

Læremidler

Pensum er ca 480 sider, hvorav 100 sider selvvalgt.

Pensumlitteraturen avspeiler at dette er et felt i rask endring og består hovedsakelig av artikkelstoff og utvalgte kapitler. Revidert litteraturliste vil foreligge ved kursstart.

 • Dalen, O. og Mjølhus, J. (2004): “ God nettskriving. ” Cappelen forlag. Kap. 3-5.
 • Horton, W. (2000):” Designing Web-Based Training ”. Wiley Kap. 5-7.