Løsningsorientert og positiv ledelse
2008-2009 - K1146 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg grunnleggende sider ved lederrollen slik at studentene skal evne å se egen lederadferd i forhold til allmennaksepterte lederteorier.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne skal være i stand til å beskrive ulike sider av lederrollen. Videre skal studentene kunne anvende lederteorier i praktisk ledelse og kunne lage en strategi for å implementere positiv ledelse/transformasjonsledelse i en kunnskapsvirksomhet.

Emnets temaer

  • Lederrollen
  • Mål og forventninger
  • Kommunikasjon
  • Personlig utvikling
  • Verdibasert ledelse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

I emnet anvendes ulike pedagogiske metoder som forelesninger, case-studier, gruppearbeid og nettbasert læring. Det legges vekt på, gjennom ulike metoder, å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og reflektert tilnærming til egen lederrolle, samt evne til å samhandle med andre i organisasjonen.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Det avholdes individuell avsluttende hjemmeeksamen som går over 48 timer.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav omfatter gruppebaserte moduloppgaver og individuelle flervalgstester. For de fem moduler gis det en moduloppgave og en flervalgstest hvor begge skal være godkjent. For at en test skal være godkjent, må minimum 70 % av svarene være korrekt.

Læremidler

Øyvind L. Martinsen. Perspektiver på ledelse
Geir og Astrid Kaufmann. Psykologi i organisasjon og ledelse
Morten Emil Berg. Coaching

Verktøy for Egenanalyse og Teamanalyse og Coachingmodeller