Matematikk for informatikkfag
2008-2009 - REA1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne vise forståelse og anvende kunnskaper innen generelle matematikkemner og innen matematikk som er relevant for informatikk.

Emnets temaer

Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
Derivasjon. Grenser. Kontinuitet. Integrasjon.
Trigonometri, sinus- og cosinussetningen.
Vektorer: plan- og romvektorer, vektorkomponenter, skalarprodukt, vektorprodukt.
Elementær mengdelære.
Relasjoner, Relasjonsalgebra
Matriser og lineære transformasjoner.
Grafer, trær og nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 50 %)

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50 %)

Hver av delene må beståes separat.

Karakter på mappe blir satt på grunnlag av poeng som opparbeides på øvinger, og er ikke klagbar. Eventuelle klager på resultater underveis avgjøres umiddelbart ved drøfting mellom student og emnelærer.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen Mappekarakteren kan ikke kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). ISBN 82-562-2483-5

og/eller

Formelsamling i matematikk for videregående skole.Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Oldervoll, T., Orskaug, O. og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk forkurs. Cappelen. ISBN 82-02-21920-5
Engenes, H. (2005). Grafer, trær og nettverk. Kompendium.
Sivertsen, Bert: Determinanter og matriser, Universitetsforlaget. ISBN 82-00-26908-6