Matematikk 20 Matematisk modellering for datafag
2008-2009 - REA2002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1042 Matematikk 10, REA1051 Matematikk 15

Forventet læringsutbytte

Studenten skal skal bli fortrolig med emnets grunnbegreper, problemtyper og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i tekniske fag.

Emnets temaer

 • Grafer: Grunnleggende teori, vektede grafer, Dijkstras algoritme.
 • Trær: Utspennende trær, Prims algoritme.
 • Nettverk: Strøm, Ford-Fulkersons algoritme.
 • Differenslikninger
 • Predikatlogikk
 • Rekker: Geometriske rekker, konvergens, konvergenskriterier, potensrekker, Taylorrekker.
 • Fourierrekker: Periodiske funksjoner, trigonometriske rekker, Fourierrekker, jamne og odde funksjoner, halvperiodiske utvidelser.
 • Funksjoner med flere variable: Grafer for funksjoner med to variable, partielle deriverte, maks- og minimumsproblemer, totalt differensial, tilvekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator .

Haugan, J. Tabeller og formelsamling. NKI-forlaget. ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Lorentzen, Hole og Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variabler. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42433-2
 • Hans Engenes: Grafer, trær og nettverk (kompendium).
 • Hans Engenes: Fourierrekker (kompendium).
 • Utdelte stensiler ved semesterstart.