Prosjektledelse med kreativ problemløsning
2008-2009 - SMF1211 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

  • ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
  • kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
  • kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter
  • ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse, teamledelse.
  • ha lært systematiske og kreative problemløsningsteknikker, produktutvikling og kan anvende dette i praktiske øvinger. .

Emnets temaer

1. Prosjektmodeller
- begreper og type prosjekter
2. Etablering og organisering
- bemanning, ledelsesmodeller
- roller for prosektleder og -medarbeidere
- samarbeid og motivasjon
3. Faser i prosjektet
- analyse, målformulering
- ideskisser og problemløsning
- gjennomføring og implementering
- testing og godkjenning
4. Planlegging og oppfølging
- Tid, aktivitet og ressursplanlegging
- Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
- Kvalitetskontroll
5. Økonomi, budsjett og kalkyler

6. Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
- Kreative hukommelseskart
- Kreative tankeprosesser
- Problemdefinisjon og formulering
- Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
- CPS metoden
- Verdianalyse
- Tegning, skisse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • 24 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
  • Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer (teller 30%)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske øvinger i gruppearbeid.

Læremidler

Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse,

Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 5, ISBN 82-05-30539-0

Prosjektledelse, Wendy Briner, Colin Hastings og Michael Geddes, Gyldendal akademisk, ISBN 82-00-45267-0

Microsoft Project 2003, Frank Christensen, Datapower Norge AS, ISBN 82-477-1221-0

Praktisk Nytenkning, Leif Runar Forsth, ISBN82-443-0000-0

Kreative Hukommelseskart (Mind-Maps), Bjørn Ringom ISBN82-90644-01-9