Finansregnskap
2008-2009 - SMF2151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1042 SMFØkonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

- Ha videregående kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.

- utarbeide årsoppgjør i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.

- Lese og forstå foretaks ofisielle regnskap.

- Kjenne til å ha oversikt over de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskaps-, økonomi funksjon og intern kontroll.

Emnets temaer

. Organisering, planlegging og kontroll av aktiviteter i tilknytning til regnskap og økonomifunksjonen

- IT baserte regnskapssystemer, kontrollmessige aspekt

- Regnskapets rammebetingelser, lovbestemte krav

- Det tradisjonelle årsregnskapets begreper og klassifikasjoner

- Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier

- Eiendeler

- Gjeld og egenkapital

- Inntekter og gevinster

- Kostnader og tap

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Tabeller, datamaskin (Excel), kalkulator, lovverk, regnskapsstandarder.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer. Nærmere opplysninger blir gitt ved emnestart.

Læremidler

  • Havstein/Moen (2005): Regnskapsorganisasjon, Cappelen Akademisk Forlag.
  • Kristoffersen, Trond (2005): Årsregnskapet- en grunnleggende innføring. 2. utg.
  • Kristoffersen, Trond (2005): Årsregnskapet- oppgaver og løsninger. 2. utg.