Samfunnsøkonomi
2008-2009 - SMF2161 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne innen:

Mikroøkonomi:

· Kunne å analysere konsumenters og bedrifters atferd i ulike markedsmessige situasjoner

· Beherske både det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens og bedriftens beslutninger

· Kunne hvordan samfunnets ressurser utnyttes innenfor forskjellige markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.

Makroøkonomi:

· Kjenne til hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares slik at de får et godt grunnlag til å sette seg inn i aktuelle problemstillinger i norsk økonomi og økonomisk politikk.

· Kjenne til teorier for økonomisk vekst og forklare den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet

· Kjenne til modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger i et kortsiktig tidsperspektiv.

· Kjenne til virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger.

· Endel av læringen i makrokurset vil være å drøfte dagsaktuelle problemstillinger/tema fra samfunnsdebatten .

Emnets temaer

Mikroøkonomi

- Elementær markedsøkonomi med tilbud og etterspørsel

- Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner.

- Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori.

- Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol og oligopol.

Makroøkonomi

-Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data

-Grunnlaget for økonomisk vekst og nasjoners velstand

-Strukturell arbeidsledighet og lønns- og prisdannelse

- Konjunkturer, samlet etterspørsel og kortsiktige virkninger av finanspolitikk.

- Inflasjon og pengepolitikk

- Aktuelle økonomiske problemstillinger

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger.

Totalt blir det ca. 60 forelesnings- og oppgavetimer fordelt mellom mikro og makro.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk

Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, siste utgave, kap. 1-4, 6-11 (utvalgte deler), Prentice Hall.

Anders Dedekam jr.: Makroøkonomi siste utgave (utvalgte deler). Fagbokforlaget

Anbefalt

Ringstad,Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Ivar Bredesen og Anders Dedekam jr. : Hjelper til Makroøkonomi, Fagbokforlaget.

St. melding nr. 1 (2008-2009). Nasjonalbudsjettet 2009. Oslo:Finans-og tolldepartementet. (kommer i oktober 2008)