Dataassistert konstruksjon (DAK)
2008-2009 - TEK1001F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emnet skal studentene:
1. Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Kunne beherske ’Feature-basert’ modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering
3. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering
3. Flatemodellering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en to dagers fysisk oppstartsamling. Videre vil det inngå to to-dagers samlinger med øvinger på PC-lab.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Emnet krever at programvaren Solid Works 2008 er installert på egen PC og at denne programvaren brukes for øvinger og innleveringer.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 4 obligatoriske innleveringer, karakter settes etter en helhetsvurdering av alle innleveringene. Hver del må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått innlevering må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil)
SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
SolidWorks for Designers 2003, Kap 13 Surface Modeling (pdf-fil), CADCIM Techonologies

Referansebok:

SolidWorks for Designers 2007, CADCIM Techonologies (ISBN 1-932709-04-5, gjelder utgave 2005)

Supplerende opplysninger

Fleksibel ingeniørutdanning