Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse -

Innledning

Studiet er en videreutvikling av Maskiningeniør-studiet hvor tre områder vektlegges: Konstruksjon, materialteknologi og ledelse.
For å kunne skape produkter og prosesser trenger ingeniøren kunnskaper og kompetanse i konstruksjon og materialteknologi slik at resultatet holder mål (eksempel er deler for styring og hjuloppheng på biler). Ingeniøren skal også være i stand til å lede prosjekter og teknologivirksomheter slik at produktene kan realiseres.

Gå direkte til emnetabell

Etterspørselen er for tiden meget stor etter denne type ingeniører. Jobbmarkedet består av et svært bredt utvalg av virksomheter fra små produksjonsbedrifter til store offshore virksomheter.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 3 år / 180 studiepoeng. Studiet fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse”

Studiet følger nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning hvor omfanget av realfag, samfunnsfag og tekniske fag er fastlagt.
Se rammeplan for ingeniørutdanning

Forventet læringsutbytte

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kan kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Dette oppnås i studiet ved å kombinere teori med øvinger/prosjekter hvor problemstillingene hentes fra næringslivet. Ingeniøren skal kunne formulere mål, planlegge gjennomføring, løse tekniske problemer og skape resultater i samspill med andre. Dette skal også gi ingeniøren praksis innen forsknings- og utviklingsarbeid.
Realfag kombinert med tekniske fag og samfunnsfag skal gi ingeniøren mulighet til å utvikle fremtidens produkter og prosesser, noe som bl.a. krever gode kunnskaper, evne til å utføre tekniske beregninger og evne til å kombinere ulike teknologiområder.
Ingeniøren skal kunne lede prosjekter og teknologivirksomheter og dermed få teknologi til å fungere i en organisasjon. Studiet skal gi ingeniøren forståelse for livsløpsvurderinger med vekt på samspillet mellom teknologi, økonomi, miljø, individ og samfunn.

Internasjonalisering

Femte semester er tilrettelagt slik at studenten kan studere i utlandet, det er også mulig med forlengelse til og med 6. semester etter avtale (Bacheloroppgave). Fagseksjonen har til nå hatt studenter i England (University of Coventry), Geneve (CERN Student Programmes), USA, Rapid City (South Dakota School of Mines and Technology), Tyskland (FhS Fachhochschule Schmalkalden) og Australia (Wollongong).

Målgruppe

Søkere fra videregående skoler, studenter fra teknisk fagskole og studenter som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX / 3MN) og fysikk (2FY). Søkere med generell studiekompetanse kan tas opp på tresemester-ordningen som gir fordypning i matematikk og fysikk.
Studenter fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert for opptak til studiet. Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet har fokus på kunnskaper og ferdigheter innen disse områdene:

· Konstruksjon (Fra ide til ferdig produkt): Produkter formgis og bygges opp med bruk av DAK-program som SolidWorks. For å sjekke styrke utføres både manuelle beregninger og s.k. elementberegninger med bruk av program som ANSYS.
Området dekkes av emner som Dataassistert design, Mekanikk, Styrkeberegning, Elementmetoden og Design av dynamisk påkjente konstruksjoner

· Materialteknologi : (Omhandler stål, lettmetaller, plast og kompositter). Riktig valg av materiale er avgjørende for å kunne oppnå egenskaper som kreves av produktet (styrke, tyngde osv.) Området dekkes av emner som Materiallære, Styrkeberegning og Lettvekt design.

· Ledelse: (Optimal produksjon, prosess- og produksjonsledelse). Produktet skal produseres på en lønnsom måte. Det krever kunnskaper innen både teknologi og ledelse. Området dekkes av emner som Prosjektledelse, Kvalitetsledelse og Teknologiledelse.

Bedriftsrelaterte oppgaver
Høgskolen i Gjøvik er omgitt av vareproduserende bedrifter. Det er etablert et nettverk mellom skolen og bedrifter i regionen. Studentene vil derfor kunne tilbys bedriftsoppgaver hvor de løser aktuelle problemer. Et eksempel er samarbeid med bedrifter i skolens nærhet innen design av bildeler med fokus på lettmaterialer og avanserte designsystemer (HiG har egen CATIA-lab i tillegg til SolidWorks). Noen studenter vil også kunne hospitere i bedrifter hvor de får delta i det teknologisk miljøet over tid (Læring i bedrift).
Faglig sammensetning
Det to første årene i utdanningen består av en kombinasjon av realfag og ingeniørfag. I det siste året har studentene muligheter til fordypning innen ett av hovedområdene nevnt ovenfor.
Utdanningen samordnes med Bachelor i teknologidesign og ledelse, og noen av fagene vil tilbys i begge utdanningene. Studentene er kvalifisert for opptak til Mastergrads-studier innen teknologi, merk at i noen tilfeller (NTNU) kreves Matematikk 30.
Alle emnene som er listet i det etterfølgende har en detaljert beskrivelse. Emnebeskrivelsen inneholder mål, detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:

Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse

Kvalitetssystem og involvering av studentene

Aktivt samspill med partnere i industri og næringsliv ved utvikling av studiet

Forskningsbasert undervisning

Sensorordning

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert for metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle FoU-arbeider. Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur og referansebruk. I siste studieår skal studentene gjennomføre en Bacheloroppgave der alle elementer inngår.

Tekniske forutsetninger

Studenten må ha tilgang til datamaskin med nettilgang.

Alle innleveringer / rapporter skal leveres til digital læringsplattform i PDF format.

Emnetabeller

Emnetabell for studentkull 2008 - 2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK1011 Laboratoriearbeid og Produksjonsmetoder O 10          
TEK1001 Dataassistert design med Solid- og flatemodellering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
TEK1021 Læring I Bedrift (LIB) O   10        
BYG1062 Mekanikk O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning O     10      
REA2051 Matematikk 20 - Matematiske metoder O     10      
TEK2011 Materiallære for ingeniører O     10      
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
REA2041 Fysikk O       10    
TEK2021 Styrkeberegning O       10    
TEK2001 Elementmetoden O         10  
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner O           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypningsretninger

Studenten velger en fordypningsretning, representert ved en bacheloroppgave enten innen konstruksjon, materialer eller lean manufacturing.


Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA3002 Matematikk 30 V         10  
SMF3011 Endringsledelse V         10  
SMF1042 Økonomistyring V         10  
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer V         10  
SMF1311 Teknisk Engelsk V         5  
TEK2071 Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB V         5 5
Sum: 0 0 0 0 10 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne