Bachelor i økonomi og ledelse -

Innledning

Høgskolen i Gjøvik har i en årrekke undervist i fag som naturlig faller inn under området økonomi og administrasjon. Da næringslivet i regionen signaliserte at det var behov for en utdanning innenfor fagområdet økonomi og ledelse var det helt naturlig for høgskolen å utvikle studieprogrammet som har fått betegnelsen ”Bachelor i økonomi og ledelse”.

Gå direkte til emnetabell

Studentene kan velge spesialisering innenfor områdene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering. Utdanningen har en klar næringslivsprofil, er tverrfaglig, yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet er en grunnutdanning og opptakskravet er generell studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse. Studiet fører frem til graden ”Bachelor i økonomi og ledelse”.

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og administrative fag, og etter endt utdanning skal kandidatene:

 • Kunne lede administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet, i privat eller offentlig sektor.
 • Ha god innsikt i og forståelse for økonomiske sammenhenger, sentrale problemområder, industriens utfordringer, miljøsikring og etiske problemstillinger.
 • Ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltene bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi, og metodefag.

Internasjonalisering

Studentene skal erfare kort vei til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 5. semester. Det er samarbeid med

 • Karlstad Universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Fachhochschule Schmalkalden (FhS)
 • South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA.

Andre universitet vil komme til.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å lede mennesker og å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet

Vi ønsker søkere fra videregående skoler, studenter fra fagskole eller med relevant realkompetanse.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet følger ”Plan for treårig Bachelorstudium i økonomi og administrasjon” vedtatt av NRØA, (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning), 18.09.01, justert av NRØA 09.09.02.

90 studiepoeng er av NRØA angitt som obligatorisk innhold i studiet. Økonomi og ledelse studiet på HIG inneholder disse 90 obligatoriske studiepoengene.

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt industrinettverk aktivt i læringsarbeidet, både ved å la våre studenter utføre prosjekt arbeid i næringslivet og å sørge for at næringslivets behov for kompetanse er ivaretatt i pensum.

Problembasert læring, og aktiv bruk av IKT som skal gi kunnskaper om og forståelse for alle vesentlige økonomiske og administrative fagområder.

Studentene velger en av profilene Handel, Industri, eller Internasjonalisering i tredje studieår.

Fig 1.

Figur 1 viser oppbygging av studiet.

Studiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav.

Det første året er det grunnleggende emner. Emnene skal sørge for at studentene forstår de grunnleggende prosessene i næringslivet og motivere for emner som følger de to neste årene i studiet. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer seinere i studiet.

Det andre året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi og ledelsesfagene.

Det tredje studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene. I vårsemesteret velges profil: Strategi- gjennomføring, handel eller internasjonalisering.

De ulike profilene:

 • Handel: Ledelse av mange organisasjoner med ulike kulturer. Økonomistyring, merkevarebygging, distribusjonskjeder og kunnskap om kjededrifter.
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Økonomistyring, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.
 • Internasjonalisering: Kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, kulturforståelse, studieopphold ved internasjonalt ledede fagmiljøer, samt at det jobbes med muligheter for studieopphold ved internasjonale konsern. Studiet skal videre gi kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, her vil kulturforståelse være et viktig element.

Bacheloroppgave gjennomføres innenfor valgt profil.

Det er verd å merke seg at etter første året, årsstudiet, kan studentene som eventuelt føler at de bør forandre studieretning gjøre dette. Teknologidesign og ledelse eller Mediemanagement er da alternativene.

Fig 2.

Figur 2 viser særtrekk ved dette studiet.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbygging av studiet. Det er målet at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter

 • Fagpersonale skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer Fagpersonale og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings og utviklingsprosjekter
 • Studentene skal utvikle kompetanse om internasjonalt ledende bedrifter
 • Studentene skal oppleve nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver i samarbeidsbedriftene våre
 • Vi ønsker å bringe studentene inn i prosjekter i bedriftene hvor de fortrinnsvis skal jobbe sammen ned næringslivets folk og høgskolens egne forskere og undervisningspersonell

Videre studier :

Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1241 Bedrifts- og forretningsssystemer O 10          
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1191 Kvalitetsledelse O   5        
SMF2111 Investering og finansiering O   10        
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10        
SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning O     10      
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
SMF3011 Endringsledelse O     10      
SMF2221 Vitenskapelig metode O       10    
SMF2141 Foretaksstrategi O       5    
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF1261 Merkevarebygging O       5    
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
SMF3021 Makroøkonomi O         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi O         10  
SMF3031 Internasjonalisering V           10
SMF3051 Handel V           10
SMF3041 Strategi-gjennomføring V           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 6. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 • Handel
 • Strategi-gjennomføring
 • Internasjonalisering