Byggesakskolen - BSS

Innledning

Byggesakskolen ble etablert ut fra de behov for opplæring som oppsto ved forrige revisjon av Plan- og bygningsloven. I utviklingsarbeidet deltok bl.a. Statens Bygningstekniske etat, Byggmesterforbundet, NHO, Miljøverndepartementet samt flere statlige og private organisasjoner.

Studiet har gjennom alle årene siden 2000 vært gjennomført som et nettbasert studium for på den måten å nå en størst mulig målgruppe. Videre har det også vært et faglig samarbeid med eksterne miljøer på utsiden av høgskolen, noe som har bidratt positivt til den faglige kvalitet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet

Programmet strekker seg over 1 år, men individuell innpasning er mulig. Studentene må ha gjennomført programmet innen 2 år etter oppstart på første emne.

Omfang

Studieprogrammet gir totalt 30 studiepoeng i høgskole og universitetssystemet. Høgskolen tilbyr også tilgrensede studietilbud som kan innpasses i en åpen bachelor-grad. I første rekke dreier dette seg om byggesakskolen del 2:

· Byggeskikk, estetikk og stedsforming 10 studiepoeng

· Universell utforming 10 studiepoeng

· Energi og miljø 10 studiepoeng

Nivå

Studiet kan innpasses i Bachelor-grad med de tilbudene som nevnt over. Andre årsenheter kan vurderes individuelt.

Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Forventet læringsutbytte

Studiet har som målsetning at studenten og dennes organisasjon er i stand til å:

· gjennomføre en rasjonell planprosess som del av en byggesak

· forstå og anvende de ulike lovbestemmelser, forskrifter, Norske standarder og øvrige styringsdokumenter som danner byggesakens kjøreregler

· stille krav til og legge til rette for utvikling av informasjon som kreves ved gjennomføring av en søkeprosess

· gjennomføre saksbehandling og tilsyn i byggesaken

· gjennomføre de interne kvalitetsstyringsprosesser i foretak og kommunale byggesaksmyndigheter som kreves for gjennomføring av en byggesak

Faglig plattform og idègrunnlag

En byggesak kan sees på i mange ulike perspektiver avhengig av interesse og ståsted. Vi kan bl.a. se den ut fra et samfunnsperspektiv hvor hensynet til allmennheten og en ønsket samfunnsutvikling står sentralt. Den kan sees ut fra et økonomisk perspektiv der både oppgaver i selve gjennomføringen og resultatet av byggesaken måles i økonomisk utbytte, mens andre igjen velger en mer teknisk tilnærming der teknologiske løsninger i seg selv er et viktig moment.

Samtidig er det vanlig å betrakte byggesaken som en prosess med en definert start og en avslutning. Prosessen organiseres gjerne som et prosjekt, med ulike roller og aktører. Rollene er gjerne faste i ulike byggesaker, mens aktørene vil variere.

Det vil være i de flestes interesse at en byggesak gjennomføres så rasjonelt som mulig. En viktig forutsetning for dette vil være at de ulike aktørene kjenner sine roller og dermed vet hvordan disse skal spilles. Samtidig er det ikke nok å kjenne sin egen rolle, for skal en prosess gå bra må man også ha forståelse for de øvrige rollene som inngår i prosessen, og hvilke rammer og interesser som knyttes til disse.

Studiet tar utgangspunkt i en slik tilnærming til byggesak, og har som overordnet mål å skape kunnskap og holdninger hos studentene som er bygd på respekt og forståelse for alle roller i byggesaken. Dette innebærer at den faglige tilnærmingen av teorien først skjer gjennom bevisstgjøring av egen rolle og rammebetingelser, for dernest å se på andre roller.

I studiets innledende del vil det fokuseres på rollene i selve byggesaken etter en planprosess. Her er det valgt å skille mellom rammebetingelser knyttet til offentlig lov- og regelverk, og rammebetingelser av mer privatrettslig karakter.

Studiets midtre del tar for seg arealplanleggingsprosessen, og hvordan planverket regulerer de rammebetingelser som de ulike roller vil ha.

Avslutningsvis vil studiet gå i dybden på den offentlige saksbehandlers rolle og rollen som utførende, og da opp mot oppgaver knyttet til dokumentasjonskrav, saksbehandling, styringssystemer og tilsyn.

Internasjonalisering

Studiet er under 60 studiepoeng (2 års varighet), og det legges ikke opp til utveksling av studenter over landegrensene.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse.

Ved søknad om opptak til studieprogrammet kan det søkes om fritak for emner hvor det allerede er avlagt eksamen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studieprogrammet består av følgende tre emner:

Kjøreregler 10 studiepoeng

Arealplanlegging 10 studiepoeng

Byggesaken 10 studiepoeng

Læringsformer

Studiet bygger på en studiemodell som tar sikte på å nå studenter som er i en arbeidssituasjon, og som gjennomfører studiet fra sitt hjemsted. Dette krever en modell som er fleksibel med hensyn til tid og geografi.

Samtidig bygger studiemodellen på at studentene har med seg mye praktisk erfaring fra ulike deler av en byggesaksprosess, og at denne erfaringen skal komme alle studentene til gode gjennom aktiv erfaringsutveksling.

Det anvendes en nettbasert studiemodell, men for å legge til rette for en optimal erfaringsutveksling, starter hvert emne i studiet med en samling. Første samlingen ved studiets oppstart går over to dager, og en av hovedmålsetningene med denne samlingen er å sosialisere studentene for på den måten å bryte eventuelle barrierer for senere kommunikasjon på nettet.

Studentene blir bl.a. satt til å arbeide i grupper for på den måten å oppfordre til samarbeid på tvers av faglige roller i byggesaken.

For å fremme faktakunnskap rundt bruk av lovverk og annet regelverk, vil de i de ulike emnene være krav til å gjennomføre flervalgstester på nettet.

Veiledning vil bli gitt via nettet.

En slik studiemodell stiller store krav til studentenes egenaktivitet og selvdisiplin. Modellen vil medføre at studentene i større grad enn vanlig må ta ansvar for egen læring, samtidig som høgskolen får et enda større ansvar i å legge til rette for læring gjennom bruk av ulike virkemidler.

Oppbygning og innhold

Emnene gjennomføres etter følgende plan:

  • Kjøreregler: januar 2008
  • Arealplanleggingsprosessen: april 2008
  • Byggesaken: september 2008

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette kurset anbefales det følgende minimumskrav:

  • Microsoft programvare (Office-pakke, Internet Explorer)
  • Acrobat Reader (lastes gratis ned fra internett)
  • Lokale rettigheter på PC for nedlasting og opplasting av filer
  • Muligheter for lydavspilling (ikke krav, men anbefales)

For brukere med operativsystem Windows XP skal ”PoPUp blocker” være stilt av.

Ved gjennomføring av flervalgstester på nettet må studenten selv sørge for sikker nettforbindelse.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
K1092 Offentlige og private kjøreregler for en byggesaksprosess O   10  
K1131 Arealplanleggingsprosessen O   10  
K1132 Byggesaken O     10
Sum: 0 20 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne