Anatomi og fysiologi
2009-2010 - K1043 - 6sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg grunnleggende forståelse for menneskekroppens oppbygning og funksjon.

Emnets temaer

Grunnleggende kjemi og cellebiologi.

Anatomi og fysiologi innenfor følgende organsystemer: nervesystemet, endokrinologi, sirkulasjon, respirasjon, nyre/urinveier, fordøyelsessystemet, temperaturregulering, sansene og muskel/skjelettsystemet.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Fjernundervisning via internett, bruk av e-læringsplattformen Fronter.

Veiledning, diskusjoner, chat og via Fronter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • To individuelle innleveringer og avsluttende skriftlig 3-timers eksamen.
  • Hver av innleveringsoppgavene teller 20%, avsluttende eksamen teller 60%.
  • Alle deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur av besvarelsene.

Obligatoriske arbeidskrav

En individuell flervalgstest, godkjennes med 80% riktige svar. Testen må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Læremidler

Sand, m.fl. (2006): Menneskekroppen. Gyldendal Norsk Forlag.