Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2009-2010 - PRU2002 - 5sp

Forutsetter bestått

* PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Anbefalt forkunnskap

Undervisning, pensumlitteratur, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) og erfaringslæring i studieenhet 2.

Forventet læringsutbytte

 • Studenten skal gjennom praksisrettet undervisning og ferdighetstrening være forberedt til å gjennomføre manuelle ferdigheter på målnivå A, B, C og D.
 • Studenten skal ha erfaring med gruppeprosesser og gruppedynamikk.
 • Studenten skal ha kunnskaper om og forberedthet på å anvende egostøttende sykepleieprinsipper og miljøterapi til pasienter med forskjellige diagnoser.
 • Studenten skal ha kompetanse med tanke på å møte den selvmordstruede pasienten.
 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i hvordan møte pårørende til ulike pasienter.
 • Studenten skal ha grunnlag for å delta aktivt med dokumentasjon i praksis.
 • Studenten har øvelse i å anvende etisk teori i praktiske situasjoner.
 • Studenten har kunnskaper om AHLR.
 • Studenten har kunnskaper om sykehushygiene og smitteregimer.
 • Studenten har kunnskaper om pre-, per- og postoperativ sykepleie.
 • Studenten har kunnskaper om anestesiformer og observasjon av epiduralkateter.
 • Studenten har kunnskaper om sondeernæring og parenteralernæring.

Emnets temaer

Forberedelse til og refleksjon over veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri. Praktiske ferdigheter: forflytningsteknikk, innlegging og stell av venfloner, administrering av infusjoner og infusjonspumper, sårbehandling, stell av CVK og observasjoner, stell av dren, smitteregimer, O2-behandling, sug, sykehushygiene, BHLR, AHLR, førstehjelpsøvelse, enteral og parenteral ernæring, anestesiformer og observasjoner ved epiduralkateter, en dag med prosedyretrening, pre-, per- og postoperativ sykepleie.
Gruppedynamikk, gruppeprosesser/konfliktløsning, selvmordsproblematikk, pårørendearbeid/nettverksarbeid, egostøttende sykepleieprinsipper og miljøterapi. Dokumentasjon av sykepleien og anvendelse av individuell plan. Etisk refleksjon ovenfor alle nevnte temaer og en dag med etiske problemstillinger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, lab.øvelser (simulering), obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid (vurderes av faglærer)
Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenter får begynne i neste periode veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av faglærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Laboratoriearbeid
 • Dokumentert deltagelse
 • Studie- og gruppeoppgaver.

Læremidler

* Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2.