Lokalt internasjonaliseringsarbeid
2009-2010 - SMF1161 - 5sp

Forutsetter bestått

Minimum eitt semester må vere fullført ved HiG eller HiL. Sjå "Supplerende opplysninger".

Forventet læringsutbytte

Studentane skal:

- Tileigne seg kunnskapar om internasjonalisering av høgare utdanning.
- Gjere seg kjend med HIL/HiG sine internasjonaliseringsstrategiar.
- Tileigne seg teoretiske kunnskapar om og praktiske kunnskapar i nettverksbygging.
- Få auka kulturforståing.
- Betre språkkunnskapane sine. Dette gjeld fyrst og fremst engelsk, men gjerne også andre språk.
- Lære å planleggje og gjennomføre aktivitetar (inkl. å lage budsjett og føre rekneskap) i eit team.

Emnets temaer

- Fadderkurs med fokus på internasjonalisering, samarbeid, problemløysing, interkulturell kommunikasjon og praktisk tilrettelegging for innreisande utvekslingsstudentar
- Mottak og oppfølging av innreisande utvekslingsstudentar
- Planlegging og gjennomføring av aktivitetar for internasjonale studentar

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Praksis

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Som avslutning på emnet skal det leverast ein rapport på ca. 2000 ord. I rapporten skal studentane:

 • Reflektere over kva dei har lært
 • Gjere greie for kva dei vurderer som særskilde utfordringar i samband med mottak av internasjonale studentar, og korleis desse utfordringane best kan møtast
 • Gi nokre forslag til kva som kunne vore gjort annleis frå internasjonalt kontor si side
 • Kome med nye idéar til aktivitetar for internasjonale studentar (med grunngiving for kvifor nettopp desse aktivitetane bør gjennomførast

Studentane blir vurderte på bakgrunn av den praktiske gjennomføringa av emnet, deltaking på dei obligatoriske samlingane, møtane, aktivitetane og sluttrapporten (eksamen).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med Internasjonalt kontor.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltaking på oppstartssamling "Fadderkurs"
 • Godkjend plan for gjennomføring av emnet
 • Deltaking mottak av studentar og aktivitetar i introduksjonssveka
 • Deltaking på møte med internasjonalt kontor
 • Deltaking på midtvegssamling og innlevering av oppgåver før samlinga
 • Deltaking på oppsummeringsmøte

Læremidler

 • Ruth Illman :”Stereotypes: The Symbolic Image of the Other” i Bridges of understanding. Perspectives on Intercultural Communication, s. 101-113. Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). 2006, Unipub forlag, Oslo Academic Press.
 • Ahn Nga Longva :”Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede” i Norsk Antropologisk Tidskrift, Vol 14 NR 1, s. 16-26. 2003, Universitetsforlaget.

Supplerende opplysninger

Det vil vere eit avgrensa opptak som blir fastsett etter behov for kvart enkelt semester. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Søkjarane blir rangerte etter følgjande kriterium (i tilfeldig rekkjefølgje): -Gjennomført delstudium i utlandet -Tidlegare og noverande tillitsverv -Språkkunnskapar -Karaktergjennomsnitt frå HIL/HIG -Studieprogresjon -Personlege eigenskapar

Fleire opplysningar om emnet er å finne i informasjonsskriv frå internasjonalt kontor.