Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I
2009-2010 - VIU8001 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten:
- Ivareta den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker
- Inngå som velkvalifisert samarbeidspartner i flerfaglige/tverrsektorielle sammenhenger
- Benytte kompetansekilder og nettverk for å skaffe kunnskap
- Anvende kunnskap- og verdibasert forskning og utviklingsresultater
- Drøfte og anvende lindringsmetoder basert på pasientens/familiens situasjon og preferanser
- Kunne arbeide meningsfullt i et lidelsesfyllt rom

Emnets temaer

- Kunnskapssyn og arbeidsformer
- Verdig livsavslutning
- Sykdomsplager og muligheter til behandling
- Kommunikasjon og relasjoner
- Lindring og velvære
- Ressurser og rammeverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjensidig studentveiledning og individuelle studier

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Muntlig samtale om én studentvalgt og én sensorvalgt besvarelse fra innleveringsmappen (delemne 1-6)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern og intern sensor retter alle besvarelser som danner grunnlag for vurderingen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått gis studenten anledning til å gå opp til ny muntlig utdypning/eksamen, etter å ha bearbeidet oppgaven.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Innlevering av 6 individuelle arbeidskrav, en fra hvert delemne.
  • Basisgruppene fører fortløpende logg fra basisgruppemøter.
  • Basisgruppene forbereder og fremlegger tre gruppeoppgaver for klassen.

Læremidler

Alle trykte og skrevne