Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling
2009-2010 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003- Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
  • SPL1091- Samfunnsvit./psykologi
  • SPL1012 - Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
  • VPM2002 eller VPP2002
  • Oppgave i samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
  • All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2012.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet ev studieenhet 2.
Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.