Grunnleggende programmering i Java
2009-2010 - IMT1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 • beherske og forklare grunnleggende Java-syntaks
 • beherske og forklare grunnleggende objektorientering: objekter, klasser og metoder
 • kunne analysere problemet ved enklere programmeringsoppgaver, finne algoritmen for en løsning og skrive pesedokode som beskriver løsningen og kode som gjør dette
 • kunne gjøre nytte av biblioteker og grensesnitt
 • ha erfaring med grunnleggende metoder for testing av programmeringskode

Emnets temaer

 • Grunnleggende konsepter i objektorientering: Objekter, klasser og metoder
 • Forstå klassedefinisjoner
 • Objektinteraksjon
 • Løkker og betingelsestester
 • Testing og feilretting
 • Arv og abstraksjon
 • API-er, biblioteker og dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnets pedagogiske metoder baserer seg på at studenten selv må praktisere programmeringsspråket for å kunne nå de satte læringsmålene. Dette gjøres ved at forelesningene foregår på en datalab hvor det som undervises prøves ut i praksis.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (40 % av totalkarakter)
 • Mappe (60 % av totalkarakter)

Mappen består av tre arbeidsoppgaver fordelt på to individuelle arbeidsoppgaver og én gruppebasert prosjektoppgave. Alle tre deloppgavene i mappen må gjennomføres for at mappen blir karaktervurdert.

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Eksamensoppgaven vurderes av intern sensor.
 • Mappen vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Skriftlig eksamen har ordinær kontinuasjon. Det er ingen kontinuasjon på mappearbeidene.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

David J. Barnes & Michael Kölling,
Objects First with Java
A Practical Introduction using BlueJ
Fourth Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2008
ISBN-10: 0-13-606086-2
ISBN-13: 978-0-13-606086-4