WWW-Teknologi
2009-2010 - IMT2291 - 10sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering eller
 • IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha en inngående forståelse for andregenerasjon webapplikasjoner. Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle slike applikasjoner hvor relevant teknologi utnyttes både på klient og serversiden.
Gjennom prosjektarbeid vil studentene opparbeide en forståelse for forskjellene på første og andre generasjons webapplikasjoner.

Emnets temaer

 • HTTP protokollen
 • Serversideprogrammering i PHP
 • Variabeloverføring, cookies, sessjonshåndtering
 • Bruk av databaser (MySQL)
 • HTML/Javascript/CSS
 • Dynamiske webgrensesnitt
 • DOM
 • Ajax

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 51%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 49%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Det er to prosjekter i emnet som hver teller 24,5%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2010.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Ajax in action, Dave Crane/Eric Pascarello, Manning, 2006
PHP5 and MySQL Bible, Tim Converse/Joyce Park, Wiley Publishing, Inc., 2004

Supplerende opplysninger

For de som har IMT2191 fra før kreves både nye prosjekt og ny eksamen.