Webpublisering
2009-2010 - IMT2511 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT1291 Webdesign (halvt semester)

Anbefalt forkunnskap

IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha erfaring med installering, tilpasning og grafisk tilrettelegging av minst to forskjellige åpen kildekodebaserte publiseringsløsninger. De skal kunne beherske og forklare grunnleggende serversideteknologi og selvstendig kunne planlegge utviklingen av et serversidebasert nettsted, brukerfokusere tilpasningen og lage egenutviklede moduler og implementere disse.

Emnets temaer

  • Grunnleggende programmering i PHP
  • Introduksjon til databaser (MySql)
  • Installering av publiseringssystemer
  • Moduler i publiseringsløsninger
  • Oppbygging av layout, struktur og grafisk uttrykk i publiseringsløsninger
  • Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnets pedagogiske metoder baserer seg på at studenten selv må gjennomføre implementasjon, programmering og tilpasning av webløsninger for å kunne nå de satte læringsmålene. Dette gjøres ved at forelesningene foregår på en datalab hvor det som undervises prøves ut i praksis.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Ett individuelt prosjektarbeid med muntlig presentasjon (teller 40 %)
  • Ett gruppeprosjekt med muntlig presentasjon og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller totalt 60 % hvorav medstudentvurdering teller 20 %)

Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Prosjektene sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektene, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart