Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
2009-2010 - IMT4591 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å redegjøre for rettslige forhold som er særlig relevante for arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette gjelder spesielt den rettslige reguleringen av forhold som har betydning for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Emnets temaer

Allment om rettssikkerhet og informasjonsfrihet
Oversikt over rettslige spørsmål knyttet til systemutvikling
Personvern
Sikkerhetsloven
Datakriminalitet
Elektroniske signaturer
Elektronisk samhandling med forvaltningen
Informasjonssikkerhet i kredittforetak mv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Læremidler

Se oversikt i emnets rom i Fronter.