Grunnleggende digital arbeidsflyt
2009-2010 - IMT4891 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene kjenne til de sentrale trinn i, og aktiviteter knyttet til, digitale medieprosjekter.

Studentene skal kunne sette sammen verktøykjeder som kan inngå i en digital arbeidsflyt. Heri inngår også automatisering basert på UNIX- verktøy og valg av formater i transformasjon, distribusjon og bevaring av vanlige typer av data og metadata.

Studentene vil også kunne bruke en teksteditor, dokumentformatteringssystemet LaTex og tilhørende programvare for å konvertere bibliografiske data til BibTex-formatet for å støtte opp om produksjonen av korrekt formatterte akademiske tekster.

Studentene skal i tillegg ha kjennskap til, og være istand til å føre en reflektert diskusjon omkring intellektuelle rettigheter, og gjeldende norsk lov for håndheving av eiendoms- bruks- og opphavs- og sitatretten.

Emnets temaer

 • UNIX som omgivelse for arbeidsflytautomatisering.
 • Verktøy for koding og transformasjon av vanlige datatyper.
 • Enheter for innsamling av mediedata, inklusiv lyd, bilde, video og geografiske data.
 • Filformater, protokoller for datastrømmer og kodings- og komprimeringsmetoder for de vanligste medietypene.
 • Skriveverktøy og formater for akademiske tekster, inklusiv LaTeX og BibTex.
 • Metadata standarder, verktøy og bruk
 • Lovgivning og rettspraksis knyttet til intellektuell opphavsrett, inklusiv Creative Commons

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform. Det vil bli tilrettelagt for at studenter som tar kurset via nettet kan delta i seminaret om opphavsrettslige problemstillinger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordliste.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis 12 obligatoriske øvingsoppgaver (to oppgaver pr. uke). Minst seks oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Books:

 • Tools for Thought: The History and Future of Mind-Expanding Technology, Howard Rheingold, 2 Rev Sub edition, 2000, The MIT Press, ISBN-13: 978-0262681155
 • Learning the UNIX Operating System, Fifth Edition, 2002, O’Reilley Media Inc., ISBN-13978-0596002619
 • Free Culture: The Nature and Future of Creativity, Lawrence Lessig, 2006, Penguin, ISBN-13: 978-014303465

Lecture notes and misc. online documentation, including:

 • Library of Congress on sustainable file formats, http://www.digitalpreservation.gov/formats/
 • Lovdata, http://lovdata.no/info/lawdata.html
 • Creative Commons, http://creativecommons.org/
 • Metadata tools, http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
 • Geodata tools, http://www.gpsbabel.org/
 • LaTex, http://www.latex-project.org/
 • BibTex, http://www.bibtex.org/
 • Web standards and formats, http://www.w3.org/