Mediesikkerhet
2009-2010 - IMT4921 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

  • Introduksjon (med oversikt over kryptografi, bilde-/signalbehandling og statistikk)
  • Krav til mediasikkerhet (konfidensialitet, integritet, autentifikasjon, identifikasjon, rettighetsbeskyttelse og personvern)
  • Digital vannmerking
  • Fingeravtrykk/perseptuell HASH
  • Mediaforensikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen (70%)
  • Prosjektarbeid (30%)
  • Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor sensurerer skriftlig eksamen. Intern sensor sensurerer prosjekt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.