Anvendt digital arbeidsflyt
2009-2010 - IMT4951 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4891 Grunnleggende digital arbeidsflyt

Forventet læringsutbytte

En viktig del av dette kurset er å gi studentene en mulighet til å praktisere ferdigheter, kunnskap og holdninger fra kurset i 'Grunnleggende digital arbeidsflyt', deriblant problemstillinger omkring datatransformasjon, automatisering av arbeidsflyt, metadata og opphavsrett.

Etter fullført emne, vil studenten ha kunnskap og erfaring nok til å kunne identifisere og beskrive de mest sentrale egenskapene til begrepene 'Web 2.0' og 'Mashup' og å være istand til å bruke en programmeringsomgivelse og relevante verktøy for å integrere og presentere data fra minst to ulike kilder.

Studentene vil også kjenne til og forstå bruken av tekniske støttesystemer for prosjektplanlegging, leverings-/ versjonskontroll og dokumentasjon.

Emnets temaer

  • Web 2.0 basis, inklusiv semantisk web-teknologier
  • Mashup basis inklusiv kategorier, teknologier og verktøy
  • Mashup-programmering
  • Systemer for prosjektplanlegging, milepæls- og oppgaveoppfølging
  • Systemer for versjonskontroll
  • Systemer for dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjektevalueringen består av to deler:

  • En midtsemesterrapport som teller 40% av sluttkarakter. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av hensikten med prosjektet, en beskrivelse av de datakilder som skal benyttes, og en beskrivelse av forslag til automatisert arbeidsflyt og metadatautnyttelse. Rapporten skal også inneholde en kort beskrivelse av relevante juridiske forhold og håndtering av disse.
  • En sluttrapport som teller 60% av sluttkarakter. Sluttrapporten skal inneholde en diskusjon av oppnådde resultater, eventuelle avvik fra opprinnelig mål og forslag til forbedringer. Sluttrapporten skal produseres i LaTeX og leveres inn i både .tex- og .pdf-formater.

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer sensurerer rapportene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis.

Læremidler

Bøker:

  • The KML Handbook: Geographic Visualization for the Web, Josie Wernecke, 1st Edition, 2008, Addison-Wesley,ISBN-13: 978-0321525598 -Web 2.0, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Annet:

  • Mashup technology (to be determined), http://www.programmableweb.com/