Byggteknikkk
2009-2010 - BYG1231F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som fukt, energi, lyd og brann. Videre vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen. Videre omfatter emnet en kort innføring i grunnlaggende landmåling.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

 • redegjøre for viktige konstruksjonsprinsipper i byggverk
 • beskrive vanlige tekniske løsninger for bygg og det teoretiske grunnlaget for disse
 • argumentere for viktige miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted
 • redegjøre for relevante myndighetskrav til konstruksjonene samt anvende gjeldende lovverk til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

 • Grunnleggende bygningsfysiske forhold
 • Energi- og miljødokumentasjon for bygg
 • Dataverktøy for presentasjon av fagstoff

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en to dagers fysisk oppstartsamling. Det anvendes prosjektarbeid for å øve inn evnen til analyttisk tankegang samt presentasjonsteknikk.

Emnet innfører "Læring på byggeplass", og studentene skal gjennom en kortere periode bruke byggeplassen som læringsarena gjennom observasjon. Denne delen av studiet er obligatorisk.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studentens kompetanse vurderes ut fra to prosjektoppgaver som dekker ulike deler av læringsmålene.
Begge prosjektoppgavene er individuelle. Endelig karakter settes ut fra en helhetsvurdering av disse.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet undervises av et faglig kollegium. Sensurering utføres i fellesskap av dette kollegiet.

Obligatoriske arbeidskrav

4 flervalgstester der samtlige må være godkjent. For at en test skal være godkjent må minimum 70 % av svarene være korrekt. Ved ikke godkjent tester, kan denne tas opp igjen tidligst 1 mnd etter første forsøk.

Læremidler

 • Espedal, Knut Jonas (2004): Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.
 • Kolstad, Odd Sverre (2007): AutoCAD 2008. Gyldendal undervisning, ISBN 9788205371088.
 • Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt.

Supplerende opplysninger

Fleksibel ingeniørutdanning