Materiallære
2009-2010 - BYG2141 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1231-Byggteknikk

BYG2121- Husbyggingsteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet er en innføring i egenskaper og bruk av de vanligste bygningsmaterialer en byggingeniør møter i utøvelsen av sitt yrke.

Emnet omhandler videre hvordan belastninger endrer materialenes indre spenningsbilde og hva som er avgjørende for hvor store indre spenninger materialene kan tåle i ulike situasjoner.

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for profesjonsfeltet og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse vedrørende materialbruk og nødvendige kvalitetskrav.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

 • fastlegge spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
 • beskrive materialtyper med ulike byggtekniske egenskaper
 • tolke standard betegnelser for materialkvalitet
 • redegjøre for standard prosedyrer og krav til opplegg for å ta ut prøver av materialer i bygg og anlegg for kartlegging av materialegenskaper
 • redegjøre for sentrale laboratorietester for fastlegging av byggetekniske materialegenskaper
 • beskrive betongens egenskaper og egnethet i ulike byggkonstruksjoner
 • beskrive de mest sentrale egenskaper ved trevirke som bygningsmateriale (materialegenskaper, konstruksjoner)
 • påpeke viktige materialegenskaper ved bruk av stål i bygningskonstruksjoner
 • beskrive jordarters og bergarters egenskaper
 • fastlegge skjærfasthet for jordarter
 • gjøre rede for grunnleggende geologiske prosesser og forhold
 • begrunne, presentere og diskutere egne valg og løsninger på gitte oppgaver

Emnets temaer

Emnet er delt i to hoveddeler:

 1. Fasthetslære og tre som byggemateriale
 2. Laboratoriearbeid med vekt på betongteknologi og geoteknikk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjennom en studentaktiv pedagogikk og praktisk laboratoriearbeid skal studentene utvikle selvstendig tilnærming til egen profesjon, og sin evne til å samhandle. Emnet er nettbasert med en startsamling, deretter vil undervisning foregå via nettforelesninger, oppgaver, veiledning underveis samt laboratoriearbeid.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet omfatter to temaer med likt omfang. For hvert tema gis det en delkarakter som settes sammen til en helhetlig karakter med lik innbyrdes vekting. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Temaene vurderes på følgende måte:

Tema 1: Avsluttende eksamen, 3 timer

Tema 2: Gruppebasert prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor sensurerer alle besvarelser.

Annen intern vurerer stikkprøver av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Manglende og forbedrede gruppeprosjekt leveres innen etterfølgende semester for ny vurdering.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Tema 1: Ingen hjelpemidler

Tema 2: Alle hjelpemidler tillatt, men skriftlige analoge eller elektroniske kilder må det refereres til

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 individuelle oppgaver
 • Utførte øvinger i laboratorium
 • Refleksjonsnotat

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Konstruksjon", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Fagplanen presiserer dette nærmere.

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Fagplanen presiserer dette nærmere.

Læremidler

 • Holmestad, Åge. Limtreboka. (2002). Moelven Limtre
 • Saarman, Endel. Trekunnskap. (1992). Sveriges Skogsindustriforbund.
 • Aarhaug, Olav R. Geoteknikk. (siste utgave). NKI

Supplerende opplysninger

Roar Stenvold, Astrid Stadheim og Eystein Kvam er interne veiledere.