BuildingSMART
2009-2010 - BYG2191F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:
-ha oversikt over prinsippene for bygginformasjonsmodellering (BIM)
-ha kunnskap om prinsipper for 3D modellering vha. Revit
-ha ferdigheter i oppbygging av 3D modeller og 3D konstruksjoner for bygninger
-kunne dokumentere modellen
-kunne visualisere 3D modeller

Emnets temaer

  • Koordinatsystem, orientering i rommet
  • Projeksjon og perspektiv
  • Bygginformasjonsmodellering (BIM) i byggeprosessen
  • Volummodellering og masseberegning
  • Dokumentasjon (2D tegninger, materiallister, tekst)
  • Visualisering og rendering
  • 3D konstruksjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

1 prosjekt og 1 øving inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øving eller prosjekt må gjennomføres neste gang emnet går

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.