Elektriske kretser
2009-2010 - ELE1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til grunnleggende lineære kretser og kunne konstruere enklere koplinger etter spesifikasjoner. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av anvendelse av trefasesystemer.

Emnets temaer

 • Nettverksteoremer
 • Kretsanalyse
 • Kompleks regning og Viserdiagrammer
 • Trefasesystemer
 • Frekvensrespons
 • Lavere ordens filtre
 • Målemetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Faget baserer seg i stor grad på laboratoriearbeider som er praktisk anvendelse av forelest stoff. To og to studenter jobber med å konstruere elektriske kretser i teorien for deretter å lage dem og foreta målinger på om de samsvarer med konstruksjonsmålsetningene.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Øvinger

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50% på endelig karakter)
 • Vurdering av laboratoriearbeid (4 laboratorierapporter som teller 30% på endelig karakter)
 • Øvinger (3 prøver som teller 20% på endelig karakter)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen. Se vurderingsformer for nærmere redgjørelse.

Læremidler

"The Analysis and Design of Linear Circuits"
by Thomas & Rosa, John Wiley & Sons

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I

Supplerende opplysninger

Erstatter 10 stp. fra ELE1031