Grunnleggende prosjektledelse
2009-2010 - SMF1201 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter

Emnets temaer

1. Prosjektmodeller
- begreper og type prosjekter
2. Etablering og organisering
- bemanning, ledelsesmodeller
- roller for prosektleder og -medarbeidere
- samarbeid og motivasjon
3. Faser i prosjektet
- analyse, målformulering
- ideskisser og problemløsning
- gjennomføring og implementering
- testing og godkjenning
4. Planlegging og oppfølging
- Tid, aktivitet og ressursplanlegging
- Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
- Kvalitetskontroll
5. Økonomi, budsjett og kalkyler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • 8 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
  • Individuell flervalgstest, ca. en time (teller 30%)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, skriftelig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

8 timers hjemmeeksamen i gruppe: alle hjelpemidler.

Individuell flervalgstest: ingen hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske øvinger, gruppearbeid.

Læremidler

Prosjektarbeid; Harald Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 5, ISBN 82-05-30539-0

Microsoft Project 2003, Frank Christensen, Datapower Norge AS, ISBN 82-477-1221-0

Erstatter

SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring