Investering og finansiering
2009-2010 - SMF2111F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 - Økonomistyring
 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.

-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.

-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.

-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.

-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for finansiering.

Arbeidskapital

-Kjenne til prinsipper for styring av arbeidskapital

Opsjoner

-Kjenne til opsjoner, Binominalmodellen, Black-Scholes modellen

Emnets temaer

 • Renteregning
 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Reelle/nominelle kroner
 • Skatt
 • Beregning/styring av arbeidskapital
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering
 • Differensekontantstrømmer
 • Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje
 • Beta-verdier
 • Kapitalverdimodellen
 • Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital
 • Følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko
 • Boliglån
 • Obligasjonslån
 • Leasing
 • Avbetaling
 • Opsjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 50%)
 • Individuell flervalgstest (3 timer) (teller 50%)
 • Begge deler må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Hjemmeeksamen i gruppe- alle
 • Flervalgstest- kalkulator og rentetabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske innleveringer

Læremidler

Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (siste utg.): Prosjektanalyse. Skarvet forlag. ISBN 82-992405-6-5

Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (siste utgave): Finansiell Økonomi, Teori og praksis. Skarvet Forlag. ISBN 82-992405-8-1.

(Lærebøker kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok, hvis den foreligger ved semesterstart)

Erstatter

SMF2011