Mikroøkonomi
2009-2010 - SMF2181F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne i mikroøkonomi:

  • Kunne å analysere konsumenters og bedrifters atferd i ulike markedsmessige situasjoner
  • Beherske både det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens og bedriftens beslutninger
  • Kunne hvordan samfunnets ressurser utnyttes innenfor forskjellige markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.

Emnets temaer

  • Elementær markedsøkonomi med tilbud og etterspørsel
  • Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner
  • Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori
  • Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • Ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, siste utgave, kap. 1-4, 6-12 (utvalgte deler), Prentice Hall.

Anbefalt
Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.