Master i klinisk sykepleie - MKLINSYK

Innledning

Master i klinisk sykepleie (Master’s degree in Advanced Clinical Nursing) er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kliniske kompetanse, for bedre å kunne møte og påvirke endringer i helsetjenesten - til pasientenes beste.

Gå direkte til emnetabell

Studietilbudet vil gi en avansert klinisk sykepleiekompetanse, og en mulighet til å videreutvikle og formalisere sin kompetanse innenfor det akademiske gradssystemet i form av en mastergrad.

Bakgrunn
Omorganisering av helsetjenesten omfatter i vår tid både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten:

-En ser økende grad av spesialisering og bruk av teknologiske nyvinninger.

-En ser en dreining mot desentralisering av spesialisthelsetjenesten (distriktsmedisinske sentra), og en økning av kompliserte sykepleieoppgaver som legges til kommunehelsetjenesten.

-Det stilles høye krav til effektivitet og produktivitet.

En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte krav til de sykepleierne som er nærmest pasienten.

Avansert klinisk sykepleiekompetanse innebærer en fordypning og spesialisering i forhold til kunnskap og ferdigheter. I tillegg kreves høy grad av evne til kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i beslutningsprosesser.

Utviklingen av helsetjenesten synliggjør et behov for sykepleiere med evne til omstilling og nytenkning, men også kompetanse i forhold til kvalitetssikring og faglig utviklingsarbeid. Til dette kreves en forskningsbasert forståelse av ulike praksiser og evne til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

Studiets kjerneområde

Klinisk sykepleie som fag og vitenskap

Fokus for studiet er klinisk sykepleie, som ”beskjeftiger seg med den direkte kontakten mellom mennesket/pasienten/klienten/brukeren og sykepleieren” (Adamsen, 2001).

Klinisk sykepleie som fag er knyttet til den praktiske hverdagen, men må utøves med bakgrunn i relevant og pålitelig kunnskap. Klinisk sykepleiekompetanse utvikles gjennom praktisk erfaring, systematisk anvendelse av forskningsbasert kunnskap, kritisk tenkning og refleksjon.

Klinisk sykepleie som vitenskap omfatter forskning rettet mot fenomener som er knyttet til den direkte kontakten mellom sykepleier og pasient. Kunnskapen som produseres presenteres som forskningsbasert (evidensbasert) kunnskap eller ”teori”.

Forskningsbasert kunnskap kan derfor sies å være bindeleddet mellom klinisk sykepleie (praksis) og klinisk sykepleievitenskap (teori).

Under hele masterprogrammet skal studenten utvikle inngående kunnskap om og ferdigheter i avansert klinisk sykepleie, relatert til valgt fordypningsområde. Dette skal studeres og videreutvikles i nær samhandling med den enkeltes kliniske praksis, gjennom anvendelse av forskningsbasert kunnskap og eget forskningsarbeid.

Kandidaten uteksamineres med en kompetanse som vil skille seg fra tradisjonelle videreutdanninger, gjennom høyere krav til vitenskapelig tilnærming. Studentene vil få god kunnskap om generell vitenskapsteori og klinisk sykepleievitenskap, innføring i ulike sykepleievitenskapelige tilnærminger før de gjennom masteroppgaven få erfaring med én valgt forskningsmetode.

Læringssyn

Læring, eller kunnskapsutvikling, betraktes som en prosess som ikke kan løsrives fra sosial praksis eller den kontekst som kunnskapen skal anvendes i. Betingelsen for læring er også at den som skal lære deltar aktivt, helst i samspill med andre.

Læring synliggjøres gjennom endring hos den som lærer. Siden læring betraktes som en prosess som involverer hele mennesket, vil resultatet av læring være både endret kunnskapsforståelse, endret atferd og endrede holdninger.

Læringsprosessen kan skje gjennom ulike nivåer, eller sekvenser. Sekvensering forstås her som ”et motiv eller emne som gjentas med annet perspektiv” eller ”en rekke av elementer som danner et hele”. Dette prinsippet betyr i praksis at man lærer best dersom en kan ta utgangspunkt i noe en har kunnskap om fra tidligere. I akademiske studier kan sekvensering innebære økende grad av både bredde og fordypning i forskningsbasert kunnskap.

Et slik læringssyn gir konsekvenser for tilrettelegging av læring i dette studieprogrammet:

Studentaktive metoder skal bidra til at studenten (sammen med medstudenter eller alene) stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

Problemorienterte metoder har til hensikt å ta utgangspunkt i ”det kjente”, i form av problemstillinger fra klinisk praksis. Disse problemstillingene belyses gjennom forskningsbasert kunnskap, analyse og refleksjon.

Master i klinisk sykepleie er en mastergrad etter § 3 i Forskrift om krav til mastergrad (fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.desember 2005, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. Mastergradsstudiet er organisert som et deltidsstudium på 120 studiepoeng over 4 år.

Master i klinisk sykepleie gir anledning til fem fordypningsområder:

• Anestesi- intensiv og operasjonssykepleie (AIO)

• Allmensykepleie (somatikk)

• Geriatrisk sykepleie

• Palliativ sykepleie

• Psykiatrisk sykepleie

Studieprogrammet vil generelt vektlegge høy grad av praksisrelevans, klinisk spesialisering, fagutvikling og kvalitetsforbedring innenfor tjenestetilbudet.

På masternivå forventes det at kandidaten bidrar til å videreutvikle kjerneområdet i studiet -klinisk sykepleie- innenfor sitt fordypningsområde.

AIO - sykepleie

Fordypningen legger vekt på utvidet sykepleiekunnskap og nødvendig medisinsk basiskunnskap om den akutt/kritisk syke pasient og den spesielle situasjonen pasienten befinner seg i. Dette innebærer en spesiell forståelse for at man står i et skjæringspunkt mellom medisinsk - teknologisk behandling og sykepleie.

Allmensykepleie

Studieprogrammet er primært rettet mot spesialisthelsetjenestens behov for høyt kvalifiserte sykepleiere ved kirurgiske og medisinske sengeavdelinger, men sykepleiere fra kommunehelsetjenesten kan også delta. Studentevalueringer viser at dette mangfoldet er av stor verdi, med tanke på kommunikasjon mellom de ulike nivåene av helsetjenesten.

Geriatrisk sykepleie

Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleie til eldre pasienter etterspørres både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Masterstudiet skal bidra til en helsetjeneste med høy faglig kvalitet gjennom å øke sykepleiernes kompetanse innen gerontologi, geriatri og alderspsykiatri/demens. Studieprogrammet vektlegger spesielt sykepleiefaglige utfordringer knyttet til eldres sammensatte og kompliserte sykdomsbilder.

Palliativ sykepleie

Omsorgen for alvorlig syke og døende kom første gang i fokus i offentlig dokument i NOU 1984:30, "Pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker". Siden har flere utredninger pekt på kompetansesvikt og behov for kompetent omsorg ved livets slutt både hos kreftpasienter, eldre og pasienter generelt. Studieprogrammet skal sikre at kandidatene tilegner seg dybdekunnskap om lindrende omsorg, og organisering av dette både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Psykiatrisk sykepleie

Behovet for flere sykepleiere med høy klinisk kompetanse innenfor psykiatrisk sykepleie er åpenbart til stede, både innenfor og utenfor institusjon. Med utviklingen av nye medisiner og nye behandlingsmetoder behandles et økende antall pasienter poliklinisk, i kommunen der de bor. Studieprogrammet vil i tillegg til fokus på fordypning i psykiatriske diagnoser, medisinsk behandling og terapeutisk tilnærming, vektlegge kandidatenes kompetanseutvikling i forhold til å møte utfordringene med å følge opp psykiatriske pasienter lokalt.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et deltidsstudium der 120 studiepoeng arrangeres over fire år.

Forventet læringsutbytte

Studieprogrammet har som ideelt mål å kvalifisere sykepleiere til høy grad av teoretisk og klinisk sykepleiefaglig fordypningskompetanse.

Kandidatene vil etter endt utdanning ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.

Kandidatene skal vise evne til selvstendig vurdering, kritisk analyse og refleksjon over sin kliniske virksomhet og konteksten den utføres i, ha høy grad av fleksibilitet og ta initiativ til konstruktivt samarbeid i praksisfeltet slik at de i sitt virke kan:

- utøve avansert klinisk sykepleie

- integrere evidensbasert sykepleie i daglig virke

- undervise, veilede og gi faglige råd på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

- dokumentere og kvalitetssikre den kliniske virksomheten

- initiere og gjennomføre fagutvikling og delta i forskning innenfor eget spesialfelt

- vise høy grad av relasjonell og yrkesetisk kompetanse i problematiske
sykepleiesituasjoner

- vise høy grad av evne til etisk analyse og refleksjon

Internasjonalisering

I forbindelse med både teoretiske og kliniske studier kan det tilrettelegges for å gjennomføre dette i utlandet, etter individuell vurdering.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er autoriserte sykepleiere med bachelorgrad eller tilsvarende.

Opptakskrav og rangering

 • Generelt grunnlag for opptak er 3 årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, og yrkespraksis i henhold til respektive fordypningers rammeplaner (Geriatrisk sykepleie 1 år, AIO – fordypninger og psykiatrisk sykepleie 2 år). Ønske om fordypning angis i søknaden.
 • Rangering: Gjennomsnittskarakter i vitnemål fra grunnutdanning/bachelor sykepleie
 • Beregning av konkurransepoeng:

Bokstavkarakterer Tallkarakterer

A = 10p 1.0-2.1 = 10p

B = 8p 2.2-2.5 = 8p

C = 6p 2,6-2.7 = 6p

D = 4p 2.8-3.0 = 4p

E = 2p 3.1-4.0 = 2p

 • Det gis tilleggspoeng for yrkespraksis etter bachelorutdanning som går ut over minstekravet etter følgende regel: 1 år 100% stilling : 0,5poeng; 1 år 50% stilling : 0,25 poeng. Det gis maksimalt 3,0 tilleggspoeng for slik praksis.
 • Tilleggspoeng for utdanning ut over opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng gis etter følgende regel: 0,5 poeng for 30 studiepoeng. Det gis maksimalt 2,0 poeng for tilleggsutdanning.
 • Ved ellers lik poengsum vil skjønnsmessig prioritering gjøres av søkere som kan domumentere
  • Yrkespraksis knyttet til relevant målgruppe
  • Deltagelse ved kurs, utviklingsarbeider/prosjekter ved arbeidsplassen
 • Opptakskrav/innpassing 3.studieår: Videreutdanning i sykepleie innenfor fordypningsområdene kan kvalifisere for fritak for deler av studiet etter individuell vurdering. Dokumentasjon av tilsvarende kompetanse må fremlegges.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets fokus endres gradvis fra å utvikle avansert klinisk sykepleiekompetanse til å videreutvikle og produsere praksisrelevant kunnskap ved hjelp av vitenskapelig holdbare metoder. Det kliniske sykepleieperspektivet og den praksisnære forankringen er gjennomgående i studieplanen både med hensyn til valg av teori.

Emnene spenner fra innføring i grunnleggende teori og begreper, til forståelse av sykepleiepraksis, og refleksjon over yrkesetikk og etiske emner i helsetjenesten. Det legges vekt på å relatere grunnlagstenkningen til både individ-, gruppe-, og systemnivå i utviklingen av en vitenskapelig reflektert forståelse av sykepleie som fag og vitenskap.

Masteroppgaven i studiet skal baseres på klinisk rettede studier av relevans for egen praksisarena.

Oppbygning

For å sikre både teoretisk og klinisk fordypningskompetanse, vil stadig veksling mellom teoretisk fordypning i sykepleievitenskap og kompetanseutvikling i det kliniske feltet stille spesielle krav til organisering av studiet. For alle fordypningsområdene forutsettes derfor at studenten har tilgang på relevante kliniske situasjoner i løpet av studietiden.

Studiet vil kunne tilrettelegges individuelt for studenter som ønsker en raskere progresjon. Det anses imidlertid som en fordel om studentene arbeider deltid ved siden av, slik at de aktivt kan tematisere sine yrkeserfaringer inn i studieopplegget.

De fem hovedemnene inndeles i delemner. De ulike delemnene introduseres som fellesemner for studentene, for deretter å arbeides videre med og utdypes i forhold til valgt fordypningsområde. Ulike temaer sekvenseres gjennom økende grad av faglig fordypning og nivå. Det er lagt vekt på å utvikle en tydelig progresjon i studiet.

Hovedemne 2 og 5 representerer den kliniske sykepleievitenskapelige fordypningen. Herunder inkluderes praksis. Hovedemne 5 omfatter også studentens masterarbeid.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V) S9(H)
SPL4081 Kunnskap, læring og fagutvikling O   5              
SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning O   5              
SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling O   2,5 2,5            
SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid O     5            
SPL4121 Fordypning i klinisk spesialitet, allmensykepleie O     5 2,5 2,5        
SPL4131 Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige temaer O   2,5 2,5 2,5 2,5        
SPL4141 Klinisk sykepleievitenskap, teorier og modeller for omsorg og behandling O       10          
SPL4151 Fordypning i klinisk spesialitet, fordypningsoppgave O         10        
SPL4161 Etisk filosofi O           5      
SPL4171 Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie O           5      
SPL4181 Forskningsetikk O             5    
SPL4191 Kvalitative og kvantitative design og metoder O             15    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O               15 15
Sum: 0 15 15 15 15 10 20 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne