Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi -

Innledning

Et ettårig studium i medie- og informasjonsteknologi (medie og IT) egner seg som en introduksjon til videre studier innen medie- og informatikkfag, eller som en påbygning til en utdanning eller bachelorgrad hvor medie- og IT-forståelse vil være en fordel. Forståelse for og kunnskap i medie og IT vil gjøre den ferdige studenten til en ressurs i bedrifter som bruker dataverktøy aktivt og vil effektivisere og forenkle data- og mediestøttede arbeidsoppgaver.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å bedre kunne forstå og utnytte teknologiene som benyttes i medie-, informasjons- og kommunikasjonssystemer i bedrifter, næringsliv, organisasjoner og privat. Studenten skal kunne se muligheter for IT- og mediestøtte og blant annet kunne bidra til å realisere disse mulighetene gjennom deltakelse i innføringsprosjekter.

Studentene vil i løpet av studiet tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen:

 • Dataprogrammers oppbygging og hvordan man kan utnytte disse
 • Utvikling av webløsninger og de underliggende teknologier
 • Organisering, lagring, gjenfinning og presentasjon av informasjon
 • Digital videoproduksjon

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen del av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig.

Målgruppe

Et ettårig studium i medie- og informasjonsteknologi gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor kombineres med en annen utdanning. Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper, eller som generell kompetanseheving. Studiet kan også benyttes som etterutdanning eller være starten på et lengre medie- og/eller IT-studium.

Studiet passer for eksempel for de som

 • er ferdig med videregående og ønsker å vurdere om en yrkeskarriere innen medie og IT. Utdanningen kan videre brukes inn i de fleste utdanninger og yrkesretninger.
 • har en jobb, eller en utdanning som krever at dataverktøy brukes for å gjennomføre arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse for medie- og datateknologi vil man lettere tilegne seg kunnskap om dataverktøy.
 • mangler tilstrekkelig med informatikkbaserte emner fra bacheloren til å kunne fortsette på informatikkrelaterte masterutdanninger, som for eksempel Master i medieteknikk.

Studiet vil sammen med en bachelorgrad i mediedesign, mediemanagement, geomatikk, elektro eller tilsvarende, gi adgang til å søke på Master i medieteknikk

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er satt sammen av emner som gir en bred, grunnleggende forståelse og praksis innen medie-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Undervisningen baserer seg for det meste på klasseromsundervisning og laboratoriearbeid.

Tilpasning til nettstøttet veiledning kan avtales med hver enkelt emneansvarlig der det er praktisk mulig å gjennomføre emnet på distanse.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige emnene.

Emnene i studiet kan i hovedsak deles i to grupper, mediefag og informatikkfag. Informatikkfagene undervises hovedsaklig i høstsemesteret og er:

 • Grunnleggende programmering i Java
 • Informasjons- og publiseringsteknologi (medierelatert)
 • Informasjonsstrukturer og databaser

Mediefagene undervises i vårsemesteret og er:

 • Webpublisering (informatikkrelatert)
 • Digital videoproduksjon

I tillegg kan studentene velge et valgemne innen fagområdet medie-, kommunikasjons- og informasjonsteknologi.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java O 10  
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10  
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O 10  
IMT1291 Webdesign O   10
IMT2511 Webpublisering O   5
IMT1331 Digital videoproduksjon O   10
Valgemne, 5 st.p. V   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Mulige valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk V   10
IMT1271 IT Service management V   10
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V   10
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V   10
SMF2062 Markedsføring V   5
SMF2111 Investering og finansiering V   10
IMT2243 Systemutvikling V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne