Årsstudium i medieproduksjon -

Innledning

Gjennom Årsstudiet i medieproduksjon tilbys en innføring i grunnleggende emner som gir nødvendig kunnskap i gjennomføringen av enkle, digitale medieproduksjoner. For å gi studentene et helhetlig perspektiv, fokuserer undervisningen på nødvendig, grunnleggende teori, så vel som praktisk og kreativt arbeid .

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Årsstudiet i medieproduksjon har som hovedmål å gi studentene en forståelse for prosesser og teknologi innen medieproduksjon, utvikle ferdigheter innen ulike typer produksjon, og å danne grunnlag for videre læring og utvikling.

Studentene skal i løpet av studiet sette seg i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. Studentene skal også tilegne seg en grunnleggende forståelse for sentrale tekniske aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i sammenheng med digital publiseringsteknologi. Videre skal de tilegne seg innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon, og kunne benytte seg av de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte papirmedier. De skal videre vise grunnleggende forståelse for, og ferdigheter i, visuell utforming av nettsider.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studenter kan ta noen del av dette studiet i utlandet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er:

  • Studenter som vil ta fatt på en utdanning innen medieproduksjon, men som ønsker å vente med å velge fordypning
  • Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført utdanning
  • Kandidater som er i jobb og har behov for kunnskaper innen medieproduksjon

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret blir det gitt en innføring i typografisk design, i medievitenskaplige emner og essayskriving, og i teknologien som benyttes innen ulike typer medieproduksjon. Det andre semesteret introduseres studentene til produksjon av trykksaker, produksjon av video, og produksjon og publisering for web.

Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike emnene. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som gruppearbeid og individuelt.

Under følger en oversikt over emnene som inngår i studiet:

1. semester
IMT1101 Typografi, 10 sp
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi, 10 sp
IMT1281 Medievitenskap, 10 sp

2. semester
IMT1331 Digital videoproduksjon, 10 sp
IMT 1232 Trykksaksproduksjon, 10 sp
IMT1291 Webdesign, 10sp

Tekniske forutsetninger

Det er ingen spesielle forutsetninger knyttet til å være student ved Årsstudiet i medieproduksjon.

Emnetabeller

Årsstudium i medieproduksjon 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1101 Typografi O 10  
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10  
IMT1281 Medievitenskap O 10  
IMT1331 Digital videoproduksjon O   10
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10
IMT1291 Webdesign O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne