Bachelor i drift av nettverk og datasystemer -

Innledning

HiG har siden 1998 hatt en egen studieretning på Bachelor i ingeniørfag - data- «Drift av datasystemer». Siden 2001 har også HiG bygd opp landets ledende akademiske miljø på informasjonssikkerhet, samt styrket sitt eget driftsmiljø i form av en lang rekke nyansettelser av høyt kompetente systemadministratorer på IT-tjenesten. I dette skjæringspunktet mellom den tradisjonsrike dataingeniørutdanningen, det nye sikkerhetsmiljøet og HiGs egen IT-drift, finner vi Bachelor i drift av nettverk og datasystemer – en unik utdanning i nasjonal sammenheng, sterkt fokusert mot å levere de profesjonsorientere nettverks- og systemadministratorene næringsliv og offentlig sektor etterspør.

Bachelor i drift av nettverk og datasystemer er en utdanning som kombinerer tradisjonell høyere utdanning med fokus på praktiske ferdigheter. Eksempelvis vil studentene lære seg datakommunikasjon og nettverksadministrasjon gjennom blant annet Cisco's CCNA utdanningsprogram (HiG har status som Cisco Regional Academy), og de vil gå gjennom en lang rekke praktiske øvinger innenfor Linux serverdrift. Alle praktiske ferdigheter forankres innenfor ITIL rammeverket for IT Service Management. ITIL er den ledende standard for 'best practice' innen IT-drift som alle som arbeider innen dette fagfeltet må forholde seg til idag og i fremtiden.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en 3-årig grunnutdanning der kandidatene tildeles graden Bachelor i drift av nettverk og datasystemer (engelsk : Bachelor of Science in Network and System Administration). Etter endt studium er man kvalifisert til å jobbe med planlegging, konfigurering, automatisering og drifting av nettverk og datasystemer i private og offentlige virksomheter.

De fleste virksomheter er i dag helt avhengig av fullt operative IT-systemer for å kunne ivareta sin verdiskapning. Det blir et stadig større mangfold av datasystemer internt i organisasjoner og en økende grad av systemer som integrerer ulike virksomheter. Det er derfor et økende behov for spesialister innen drift av eksisterende og integrering av nye løsninger.

Forventet læringsutbytte

En uteksaminert kandidat fra Bachelor i drift av nettverk og datasystemer skal ha kunnskaper innen systemadministrasjon og nettverksadministrasjon. De skal kunne anvende kunnskapene til å utforme effektive, sikre og vedlikeholdbare innførings- og driftsrutiner for IT-løsningene i en virksomhet. Ved siden av å ivareta sikker drift av IT-løsninger skal også kandidatene gjennom studiet opparbeide gode holdninger til kontinuerlig læring og informasjonsinnhenting.

I studiet rettes det spesiell fokus mot:

· Teknologiske grunnemner – Det er et mål å gi studentene en solid teknologiforståelse da dette er en nødvendig plattform for å kunne arbeide effektivt med driftsrelaterte oppgaver.

· Administrasjon av IT-løsninger – Hverdagen for mange som arbeider med drift av nettverk og datasystemer preges i stor grad av uplanlagte aktiviteter og mangel på effektive driftsrutiner. Det er et mål at studiet skal gi forståelse for nødvendigheten av å etablere automatiske og sikre rutiner innen drift. Studentene skal også bli istandtil å utforme og dokumentere slike rutiner.

Studiet gir kandidatene en god plattform for en yrkeskarriere som systemadministrator, nettverksadministrator, driftkonsultent, driftsansvarlig, IKT-medarbeider eller lignende i privat eller offentlig sektor. Studiet er også et godt utgangspunkt for videre masterstudier for ytterligere spesialisering.

Internasjonalisering

Studentene kan velge å ta 3. eller 4. semester ved et internasjonalt universitet. Forutsetnignen er at man finner et studiested som dekker de emnene som inngår i studieplanen det aktuelle semesteret. Tilrettelagt opplegg finnes for University of Wollongong, Australia, Edith Cowan University, Australia og South Dakota School of Mines and Technology, USA.

Målgruppe

Interesse for de tekniske aspekter ved IT-løsninger og motivasjon til å sette seg inn i stadig nye teknologier er en fordel hvis man skal følge dette studiet. Elever fra videregående skole med interesse for datafag er en klar målgruppe, men studiet passer også folk som etter noen år i yrkeslivet har fattet interesse for drift av dataløsninger og ønsker en grunnutdanning innen dette. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper utover kjennskap til vanlig bruk av datamaskin.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i Matematikk R1 (2MX, 2MY eller 3MZ) (se Forskrift om opptak § 8 c). Søkere som mangler fordypningen i matematikk kan søke opptak under forutsetning av at man gjennomfører høgskolens Forkurs i matematikk som starter noen uker før normal studiestart.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet går over seks semestre og gir totalt 180 studiepoeng. Hvert semester består av tre emner som undervises parallelt. Enkelte emner er felles grunnlagsfag innen informatikk og realfag, mens de øvrige emnene er studiespesifikke.

Drift av nettverk og datasystemer handler om å få nettverk og datamaskiner til å fungere slik de er forventet å gjøre. For å kunne ta ansvaret for sikker og effektiv drift av løsninger og etablere gode supporttjenester i en organisasjon stilles høye krav. Kandidatene må forstå teknologien, ha innsikt i den virkeligheten teknologien anvendes innen og kunnskaper om utforming av driftsadministrative rutiner.

Studiet består av en rekke emner der hovedmålet er å gi teknologiforståelse. Emner som Datamaskinarkitektur, Operativsystemer, Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet, samt Informasjonsstrukturer og databaser, gir studentene en bred teknologisk plattform. Forståelse rundt de omgivelsene teknologien anvendes innen gis gjennom emner som Innføring i informasjonssikkerhet, IT service management og Systemutvikling.

Hovedfokus i studiet går likevel på å opparbeide kunnskap og anvendelsesferdigheter innen etablering og videreutvikling av administrative rutiner for drift. For å kunne gjøre dette må kandidatene ha gode programmeringskunnskaper, noe det legges opp til gjennom emnene Grunnleggende og Objektorientert programmering og Algoritmiske metoder. Forståelse for driftsspesifikke forhold gis gjennom emnene Database- og applikasjonsdrift, Systemadministrasjon og Nettverksadministrasjon, mens studentene oppnår anvendelsesferdigheter ved å avslutte studiet med en bacheloroppgave hvor de anvender kunnskapene til å utforme driftsadministrative rutiner eller gjennomføre forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet.

Det er 20 studiepoeng valgbare emner i studiet. Som budsjettansvarlige innen data vil det være en stor fordel med økonomi- og ledelseskunnskaper. Vi anbefaler derfor emner som Økonomistyring, Statistikk og Kvalitetsledelse eller Ledelse med arbeidslivsjus. Personer som arbeider med drift kommer også ofte i situasjoner der informasjonssikkerhet står sentralt. For studentene er det derfor relevant å følge emner fra studiet Bachelor i informasjonssikkerhet. Man kan også følge emner fra Bachelor i Programvareutvikling, da driftspersonell har store fordeler av å ha innblikk i hvordan man utvikler datasystemer. Ellers står man fritt til velge blant alle emner ved HiG der man tilfredsstiller eventuelle forutsetningskrav.

Arbeids- og undervisningsformer:

I studiet er det lagt vekt på at studentene skal erfare et mangfold av arbeids- og undervisningsformer. Med bakgrunn i målsettingen om å gi studentene gode holdninger rundt videre læring etter endt studium, er det en fordel at studentene eksponeres for ulike undervisnings- og arbeidsformer. Gjennom studiet vil de derfor erfare så vel tradisjonelle undervisningsmetoder som studentaktive læringsformer basert på kvalitetsreformen for høyere utdanning. Studentene vil oppleve :

  • Forelesninger
  • Øvelser på datalab med veiledning av faglærer og/eller studentassistenter
  • Teoretiske og praktiske øvinger i grupper med veileder
  • Ukeoppgaver
  • Obligatoriske øvingsoppgaver
  • Mindre prosjektarbeid integrert i ordinære kurs
  • Store utviklingsorienterte prosjektarbeider
  • Selvstudium

I tilknytning til dette vil studentene også erfare ulike vurderingsformer som tradisjonelle dagseksamener, prosjektoppgaver, mappevurdering og kombinasjoner av disse. Detaljert informasjon om arbeids-, undervisnings- og evalueringsformer finnes i emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i drift av nettverk og datasystemer 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10          
IMT1121 Innføring i informasjonsikkerhet O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet O   10        
IMT1271 IT Service management O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i drift av nettverk og datasystemer 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT3441 Database- og applikasjonsdrift O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i drift av nettverk og datasystemer 2011/2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2521 Nettverksadministrasjon O         10  
IMT3292 Systemadministrasjon O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT3491 Ethical Hacking and Penetration Testing V 5  
IMT3771 Introduction to Cryptology V 5  
IMT3551 Digital Forensics V 5  
IMT3281 Programutvikling V 10  
IMT2072 Ergonomi i digitale medier V 10  
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V 10  
SMF1042 Økonomistyring V 10  
IMT3501 Programvaresikkerhet V 10  
IMT3511 Discrete Mathematics V   10
IMT2291 WWW-Teknologi V   10
IMT3521 Introduksjon til sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndtering V   10
IMT3591 Kunstig intelligens V   10
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V   10
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne