Bachelor i mediemanagement -

Innledning

På verdensbasis er mediesektoren i sterk vekst. En stadig større del av arbeidsplassene finnes i medie- og informasjonsindustrien. Nasjonale grenser for informasjonsdistribusjon blir borte. Det tradisjonelle skillet i produksjonen av papirbaserte medier, etermedier og kabeldistribuert informasjon og den databaserte IT- industrien forsvinner. Overgang fra analoge til digitale teknikker foregår på nesten alle områder. Disse endringer og omstillinger gjør ledelses og økonomistyringer stadig viktigere for at bedriftene skal utvikles og bli lønnsomme.

Studiet har sitt hovedfokus på grafisk industri, men dekker også bransjene i medie- og informasjonsindustrien.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i mediemanagement. Studiet er tilrettelagt for å fortsette på masterstudier i inn- og utland.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ved sluttført studie ha:

 • kunnskap og ferdighet i å se sammenheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
 • evner til å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye problemstillinger
 • god innsikt og forståelse for omstillingsarbeide i en mediebedrifter
 • innsikt i å utvikle forretningsider og beregne de nødvendige budsjetter
 • evne til å presentere og føre dialog vedrørende studiet emner
 • kunnskap om de lover og regler som gjelder for bedriften
 • kunnskap om lederrollen og omstillingsarbeide i ulike bedriftskulturer.

Fullført studie vil kvalifisere til arbeide med lederansvar i reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, webutviklingsbyråer, trykkerier, aviser og andre typer mediebedrifter som bl.a.:

 • produksjonsleder med ansvar for gjennomføring av produksjonen
 • planleggingsleder med ansvar for planlegging av produksjon
 • konsulenter med arbeidsområder som rådgivere for kunder
 • salgsarbeide
 • prosjektledere med ulike arbeidsoppgaver som kalkulasjon, budsjettarbeide, statistikker

Internasjonalisering

Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet, for eksempel Den grafiske Højskole i København. Aktuelle studiesteder og emner avklares med den enkelte student før utreise. Utveksling passer i fjerde semester.

Målgruppe

Studiet passer for alle med generell studiekompetanse, men spesielt for søkere fra studieretningen ”medier og kommunikasjon”, samt for videreutdanning av ansatte fra grafisk bransje. Studenter fra Årsstudiet i mediemanagement og Årsstudiet i medieproduksjon kan starte direkte inn i 2. studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er lagt opp slik at i 1. og 2. semester undervises det hovedsakelig i mediefag, i 3. og 4. semester ledelses- og økonomifag. 5. semester er viet bedriftsutvikling mens i siste semester er det en bacheloroppgave som skal utføres.

Undervisningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbaserte og elektronisk publisering, samt fargelære/fargefenomenologi.

Bacheloroppgaven, som er på 20 studiepoeng, er i de fleste tilfellene en praktisk oppgave med en mediebedrift som oppdragsgiver. Prosjektet gjennomføres i grupper med 2 eller 3 studenter med en veileder fra høgskolen, og resultatet skal fremføres i plenum. Oppgavene skal ha karakter av forskning, utviklingsarbeide eller løsning av et konkret problem.

Det pedagogiske opplegger er variert: Forelesninger, gruppearbeide, veiledning,selvstendige oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider, bedriftsbesøk.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i mediemanagement 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1311 Management i mediebedrifter O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
IMT1291 Webdesign O   10        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT1331 Digital videoproduksjon O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i mediemanagement 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF3011 Endringsledelse O     10      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
SMF2062 Markedsføring O       5    
SMF1261 Merkevarebygging O       5    
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i mediemanagement 2011/2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF2241 Introduksjon til entreprenørskap O         10  
SMF2231 Bedriftsutvikling O         10  
SMF2211 Foretaksstrategi V         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi V         10  
SMF2151 Finansregnskap V           10
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne