Bachelor i medieproduksjon -

Innledning

Produksjon og publisering av medier foregår i dag i all hovedsak digitalt. Ettersom mye av produksjonen foregår på Mac eller PC, har mange har også tilgang til den samme utstyrsplattformen som de profesjonelle selskapene benytter også til eget bruk. Publisering av hjemmesider, redigering av video, og produksjon av produkter som invitasjoner/takkekort er derfor noe som mange har kjennskap til.

Derimot er det en stor forskjell på å ha kjennskap til medieproduksjon hjemme, og å være med på profesjonelle produksjoner der store produksjonssystemer benyttes. Det er dette som er fokuset for utdanningen Bachelor i medieproduksjon. Studentene skal få lære om hvordan man forteller historier med bilder, hvordan å gjøre opptak i et lydstudio, hvordan en videoproduksjon kan være langt mer enn å filme på en videokassett, hvordan en produksjon kan distribueres og mange andre ting.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Fulltids studium av lavere grad over 3 år / 180 studiepoeng (ECTS) som gir tittelen Bachelor i medieproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Studiet Bachelor i medieproduksjon har som hovedmål at studentene skal tilegne seg kunnskaper om prosesser og produksjonssystemer for medieproduksjon, og ha oversikt over ulike publiseringsløsninger for medieprodukter.

Emnene i studiet kan deles inn i fire kategorier: grunnleggende samfunnsrelaterte emner, emner relatert til produksjonssystemer for video og audio, publiseringsrelaterte emner, og valgemner og fordypning.

Samfunnsrelaterte emner (30 sp)
Studentene skal i løpet av studiet være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal også ha kjennskap til de mest sentrale reglene innenfor immaterialrett. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.
Studenten skal ha forståelse for og kunnskaper om om kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering.

Emner knyttet til produksjonssystemer for audio og video (50 sp).
Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for sentrale tekniske aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i sammenheng med digital publiseringsteknologi. Videre skal de tilegne seg innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon, og kunne benytte seg av de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert. De skal også beherske bruk av medieelementer og produksjoner i videomediert kommunikasjon og dynamiske publiseringer. Studentene skal være i stand til å framstille 3D-modeller og visualiseringer i 3D.

Publiseringsrelaterte emner (50)
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte papirmedier. De skal opparbeide seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling samt å forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal videre vise grunnleggende forståelse for og ferdigheter i visuell utforming av nettsider, og opparbeide seg bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier.

Valgemner og fordypning (50 sp)
Studenten skal være i stand til å kombinere kunnskap som de har tilegnet seg i løpet av de to første studieårene. De skal beherske ulike verktøy, og være i stand til å produsere løsninger for ulike typer medieproduksjon. De skal planlegge og utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art, foreslå løsninger og dokumentere disse. De skal også være i stand til å kritisere eget arbeid.

Fullført studium vil kvalifisere for ulike typer arbeid i:

* forlag, aviser, radio og fjernsyn og grafiske bedrifter
* web- og multimedieutviklingsselskaper
* andre bedrifter som jobber med produksjon av medieprodukter.

Studiet kvalifiserer til opptak ved relevante mastergradsstudier inne mediefag, og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger. Dette gjør at overgangen til utenlandske mastergradsstudier er godt tilrettelagt.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i medieproduksjon som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette. Primært vil 5. semester tilrettelegges slik at studentene får innpasset et utenlandsopphold i sin utdanning.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon og bearbeiding av digitale medier. Studiet vil passe både for studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulik teknologi, de som har ønske om å utvikle sin ferdigheter innen produksjon av lyd og video, samt de som vil utvikle sin forståelse for produksjonssystemer i ulike former for medieproduksjon.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatorisk for alle studenter. I tillegg velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i et eget fordypningsemne, samt bacheloroppgaven, som strekker seg over et helt semester.

Studenten skal fordype seg i produksjon og publisering av lyd, video, tekst og bilder i ulike medier. Dette skal gjøre at studentene tilegner seg innsikt i produksjonssystemer for video, lyd, papirbårne medier og webproduksjon på en slik måte at de er i stand til å forstå og delta i en medieproduksjon på ulike nivåer i en produksjonskjede. For å oppnå en slik innsikt må studentene forstå ulik teori som beskriver oppbyggingen av de ulike medieelementene, systemene som benyttes og samspillet mellom ulike medier. Videre må studentene omsette sine teoretiske ferdigheter i praktisk gjennomføring av ulike type produksjoner.

Som valgemner er studentene anbefalt å primært velge emner innen økonomi eller markedsføring. Disse emnene finnes ikke blant de obligatoriske i studiet, men inneholder temaer som er viktige for å kunne forstå ulike valg som må gjøres i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en produksjon. De fleste studentene vil gå ut i jobber som innebærer en prosjekt- eller mellomlederposisjon. Forståelse for bl.a. marked og økonomi vil da være en forutsetning.

Emnene som inngår i kan i hovedsak deles inn i to hovedkategorier. Dette er emner relatert til produksjon og emner relatert til publisering.

I kategorien produksjon vil følgende tema være sentrale:

 • sentrale tekniske og samfunnsmessige aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i sammenheng med digital publiseringsteknologi
 • innsikt i produksjon av de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon
 • Kunnskaper om produksjon av medieelementer og de systemer som benyttes innen så vel mindre som større produksjoner.
 • 3-dimensjonale objekter og animasjon
 • teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale nettbaserte produksjonssystemer

Den publiseringsrelaterte delen av studiets emner vil inneholde følgende sentrale tema:

 • kunnskaper og ferdigheter innen utvikling og publisering av informasjon på web
 • praksiskunnskaper om typografisk design
 • grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter omkring fremstilling av trykte papirmedier
 • kunnskaper om farge, bilderepresentasjon og digital, bilderelatert teknologi
 • menneskelige faktorer og sluttbrukerers behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier

I tillegg vil studentene bli introdusert for temaer av mer generell karakter, slik som mediekunnskap og kvalitet i de ulike ledd av produksjonen. Målsettingen med disse emnene er at studentene skal utvikle sine evner til å vurdere produksjoner blant annet sett i lys av planleggingsmessige og kvalitetsmessige aspekter.

Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, og skriving av essay. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Vurderingsformene gjenspeiler de pedagogiske metodene. De mest benyttede vurderingsformene er skriftlig eksamen, prosjektarbeider (individuelt eller i gruppe), og essayinnleveringer. I tillegg kan karaktersettingen også basere seg på obligatoriske arbeider, muntlige høringer og laboratoriearbeider.

Høgskolen har moderne medie- og publiseringslaboratorier for bredbåndsanvendelse i produksjon og distribusjon i flere mediekanaler. Disse laboratoriene skal benyttes av studentene i arbeid med obligatoriske emner, innen fordypningsemner, og det er også en målsetting at studentene på egenhånd skal ha mulighet til å utforske sin egen kreativitet og utstyrets tekniske muligheter.

Utdanningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT). Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, telepresens og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av medietekniske og designfaglige tidsskrifter.

Tekniske forutsetninger

Selv om det vil være en fordel at studentene disponerer egen PC/Mac, er dette ingen forutsetning. Skolen stiller maskiner til disposisjon på datalaboratorier med godt arbeidsmiljø.

Studiet inneholder emner som til dels baserer seg på kunnskap om digital teknologi brukt i bearbeiding og formidling av medier. Det er dog ingen forutsetninger om at studentene har forkunnskaper om emnene, undervisningen starter på et grunnleggende nivå som gjør at alle skal være i stand til å tilegne seg det samme grunnlaget.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i medieproduksjon 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1281 Medievitenskap O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1101 Typografi O 10          
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT1331 Digital videoproduksjon O   10        
IMT1291 Webdesign O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i medieproduksjon 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1161 Medierett O     5      
SMF1202 Prosjektstyring O     5      
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
IMT2501 Medieproduksjon for events O     10      
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon O       10    
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
IMT3531 Digitale medieproduksjonssystemer O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i medieproduksjon 2011/2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2471 3D-modellering O         10  
IMT3471 Fordypning i medieproduksjon O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V         10 10
SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi V           5
SMF1042 Økonomistyring V         10  
SMF2241 Introduksjon til entreprenørskap V         10  
SMF1261 Merkevarebygging V           5
SMF2062 Markedsføring V           5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
Sum: 0 0 0 0 0 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Alternative valgemner (med forbehold om at det er ledig kapasitet)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1121 Innføring i informasjonsikkerhet V         10  
SMF2211 Foretaksstrategi V         10  
IMT1361 Spilldesign V         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi V         10  
GEO2121 Terrengmodeller V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Andre valgemner er også mulig å velge med visse forutsetninger

 • Mobilpakke (2. og 3. klasse): IMT1241 Grunnleggende programmering i JAVA + IMT3661 Programmering av mobile systemer + IMT3671 Mobile System Project
 • mer avanserte økonomifag av analytisk/matematisk art,  eller tekniske fag og realfag (NB: opptakskrav)
 • emner ved Høgskolen i Hedmark eller Høgskolen i Lillehammer

Dette fordrer at studenten selv undersøker hvilke spesiefikke forutsetninger som gjelder, og ser det som praktisk mulig å gjennomføre opplegget.

Ta uansett kontakt med studieprogramansvarlig, også hvis du har andre spørsmål. Bruk valgmuligheten!