Påbygging for Bachelor i mediedesign - PÅB_MEDDES

Studiets varighet, omfang og nivå

Påbygging for Bachelor i mediedesign går over to sammenhengende semester (høst og vår; 60 studiepoeng). Eventuelt kan studiet avsluttes etter høstsemesteret (30 studiepoeng). Påbyggingene fører ikke frem til en spesiell grad.

Forventet læringsutbytte

Målet for studiet er to-delt: Studiet er et tilbud til avgangsstudenter fra Bachelor i mediedesign ved HiG som ønsker å tilegne seg kunnskap om økonomistyring, og som samtidig ønsker å utvide og raffinere egen portefølje av praktiske designprosjekter.

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert yrkesutøvelse i designbyråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, web- og multimedieutviklingsbyråer, forlag, aviser, bedrifter som utvikler teknisk dokumentasjon, museer, kringkasting, grafiske bedrifter, eller andre virksomheter innen privat og offentlig sektor som holder seg med egen designer eller har andre designrelevante stillinger.

Utdanningen gir imidlertid også bred kompetanse med overføringverdi i forhold til andre yrkesområder. På sikt er etablering av egen designpraksis også en mulighet. Fullført studium bidrar til kvalifisering for undervisningsstillinger i videregående skole og innen høgere utdanning. Utdanningen kvalifiserer til en rekke mastergradsstudier i inn- og utland.

Internasjonalisering

Ikke aktuelt.

Målgruppe

Studiet er et tilbud til avgangsstudenter fra Bachelor i mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik.

Opptakskrav og rangering

Studiet/studiene søkes lokalt ved Høgskolen i Gjøvik. Antall tilgjengelige studieplasser vil vurderes fra år til år.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Påbygging for Bachelor i mediedesign består av følgende emnesammensetning:

  • SMF1042 Økonomistyring (10 sp)
  • IMT3621 Designprosjekt (20 sp)
  • IMT3961 Hovedprosjekt Påbygging Mediedesign (30 sp)

Emnetabeller

Påbygging for Bachelor i mediedesign 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042 Økonomistyring O 10  
IMT3621 Designprosjekt O 20  
IMT3961 Hovedprosjekt Påbygging for Bachelor i mediedesign O   30
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne