Årsstudium i teknologidesign -

Innledning

Årsstudium i teknologidesign er utviklet sammen med forskningsmiljøet ved Raufoss industripark og TotAl gruppen (regionale bedrifter). Hensikten er å utdanne kandidater som kan bistå bedriftene å møte morgendagens utfordringer innen produktformgiving og kontinuerlig forbedring av prosessene. Årstudiet er forankret i fagseksjonen Teknologi og ledelse, og innholdet i studiet er basert på emner fra Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL), og for øvrig noen felles emner med Bachelor i økonomi og ledelse (ØKAD). Studentene kan med riktige bestemte valg studere videre på begge disse bachelorutdanningene.

Gå direkte til emnetabell

Studiet tilpasses næringslivets behov og følger ikke noen nasjonal rammeplan. Etterspørselen er for uteksaminerte kandidater er god.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år som gir en uttelling på 60 studiepoeng (ECTS)

Forventet læringsutbytte

Kandidater skal etter endt studium kunne jobbe med produktutvikling i design- og teknologibedrifter og ha grunnleggende kunnskaper om

 • Designprosessen fra objekter med enkel form, struktur og farge, til objekter med høyere grad av kompleksitet
 • Materialteknologi, materialvalg og anvendelse av materialer
 • Grunnleggende matematikk og statistikk
 • Hvordan vareproduserende industri fungerer og hvordan teknologibedrifter organiseres i det dagligeDe forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha anvendelse
 • Produktutforming, marked og merkevarebygging
 • Kommersialiseringstankegang i designprosessen, hvordan kommersialisere et produkt/en tjeneste

Kandidatene ha grunnleggende ferdigheter i:

 • Å velge materialer for praktisk utviklingsarbeid
 • Perspektivtegning, frihåndstegning av tredimensjonal form og rom, analytisk undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter
 • Abstraksjon av lys og farge, fargers slektskap og relasjoner, fargespråk, fargesystematikk og samspill mellom farge og funksjon
 • Bruk av standard dataverktøy
 • Identifisere, formulere, planlegge og løse problemer innenfor sitt fagområde
 • Kombinere praktiske ferdigheter med teoretiske kunnskaper og være bevisst på samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn
 • Å presentere og selge ideer/produkter
 • Bruk av faglige kilder, faglige metoder, lover og regelverk og standarder for planlegging, drift, vedlikehold og utvikling av bedrifter

Kandidaten skal vise innsikt i etiske problemstillinger og egne etiske holdninger i forhold til teknologidesign.

Internasjonalisering

Som nevnt kan studiet inkludere et studieopphold i Sverige (Grenseoverskridende design) Fortsetter studenten til en bachelorgrad, er det i femte semester tilrettelagt for at studenter kan studere i utlandet. Det er også mulig med forlengelse til og med 6. semester etter avtale (Bacheloroppgave). Fagseksjonen har blant annet hatt studenter i Tyskland (FhS Fachhochschule Schmalkalden), Australia (Wollong), USA (South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA Rapid City) og fagseksjonen har nå en student som tar Bachelor oppgave tilknyttet forskningsmiljøet CERN Student Programmes (forskningsmiljøet i CERN ligger på den Fransk - Sveitsiske grensen).

Seksjonen teknologi og ledelse etablerte i 2008 tettere utvekslingssamarbeid med University of Coventry i England. Formålet er å tilrettelegge for engelske studenter sammen med RTIM på Raufoss og tilrettelegge for bachelor- og masterstudenter fra HiG innen produktdesign, bildesign og transportdesign. Bedriftene konkurrerer i et internasjonalt marked og kandidater som høster internasjonal erfaring i studiet er ansett som attraktive kandidater.

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er søkere som er interessert i design, teknologi og produktutvikling. Det er en fordel med yrkespraksis eller bakgrunn i tegning form og farge, men dette er ikke et formelt krav. Studentgruppen vil normalt være sammensatt av søkere direkte fra videregående skole og studenter med mer erfaring og praksis.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Fagseksjonen har et nært samarbeid med regionale bedrifter og forskningsmiljøet ved Raufoss industripark (SINTEF Raufoss Manufacturing/RTIM). Bedriftene benyttes som opplæringsarena, som premissgiver for oppgaver, som kompetanseutviklere og til å oppdatere faginnhold.

Pedagogiske metoder
Studiet benytter varierte pedagogiske metoder med tradisjonell undervisning, gruppe- og individuelt arbeid, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratorieforsøk, selvstudie og nettbasert læring. Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform. Et prosjekt (Grenseoverskridende design) inkluderer et opphold i Garpenberg (Sverige). Der er studenter fra flere høgskoler i Norge og Sverige samlet for å gjennomføre designprosjekter etter bestilling fra svenske bedrifter (UNISKA samarbeid med Högskolan Dalarna og Karlstad Universitet, Sverige).

Teknologidesign er tilrettelagt for kandidater med generell studiekompetanse. Studiet skiller seg fra andre studier ved seksjonen som beslektede ingeniørstudium IDT og økonomi/ledelsestudium ØKAD med flere design fag, formanalyse og formgiving med praktisk ferdighetstrening, kulturforståelse og produktet som kommunikasjonsform.

I studiet får studentene lære grunnleggende verktøy og håndverksfag. Bedrifts- og forretningssystemer og Læring i bedrift gir en oversikt over hvordan bedrifter organiseres. I årstudiet gis også et teoretisk grunnlag i matematikk og statistikk. Dette er realfag og gode metode verktøy som også benyttes videre med evt. bachelorgrad.

Grunnlaget i teknologidesign starter med Materiallære, videreføres så gjennom Markedsføring, Merkevarebygging og Skisse, form og farge.

I det studierettede emnet Skisse, form og farge lærer studenten analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom. Studenten får også praktisk erfaring med de forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha anvendelse. Studenten lærer å være bevisst på hvordan mennesker ser og opplever farger. Tema i emnet skisse, form og farge er perspektivtegning, frihåndstegning av tredimensjonal form og rom, analytisk undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter. Tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse av objektenes geometriske oppbygging. Abstraksjon av lys og farge, fargers slektskap og relasjoner, fargespråk, fargesystematikk og samspill mellom farge og funksjon. Progresjonen i designprosessen er fra objekter med enkel form, struktur og farge, til objekter med høyere grad av kompleksitet. Et gjennomgående tema er undersøkelsen av -, og den analytiske tilnærmingen til rom og volum. Sentralt i denne undersøkelsen står "gjennomtegning". Objekter "gjennomskues" på en slik måte at formens indre struktur legges åpen for en analyse.

Overflateegenskaper ved objektet, som farge, tekstur, virkninger av lys og skygge. Analytisk frihåndstegning vektlegges som hjelpemiddel både som forklarende tegning for studenten selv og som kommunikasjonsredskap med andre. Bevisstheten om form, formbegreper og formfenomener øves og erfares gjennom praktiske fysiske 3-dimensjonale formøvinger. Fargeteori gir en innføring i lys og farge, fargesystemet, fargesetting og fargeblandinger.

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:
• Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
• Høgskolens kvalitetssystem
• Forskningsbasert undervisning
• Sensorordning
• Kontinuerlig forbedringsarbeid som involverer studenter, ansatte og næringsliv.
• Aktivt bruk av samarbeidspartnere i industri og næringsliv til utvikling og revidering av emner og studieplan.

HiG var en av de første høgskoler som fikk sitt kvalitetssystem godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene (NOKUT).

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert til metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til å delta i FoU prosjekter og selv gjennomføre enkle FoU-arbeider. I studieåret skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur og referansebruk.

Tekniske forutsetninger

Studiet er tilrettelagt for at en del av opplæringen kan foregå i bedrift, det er derfor en fordel at studenten har mulighet til å benytte eget fremkomstmiddel. Alternativt kan studenten benytte kollektivtransport eller bli tildelt lett tilgjengelig bedrift.
Det anbefales at studenten har tilgang på bærbar PC med standard programvare (word, excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Årsstudium i teknologidesign 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
TEK2091 Materiallære O 10  
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10  
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10
SMF1271 Skisse form farge O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilpasninger

Individuell utdanningsplan for Årsstudium i teknologidesign kan tilpasses. Emner fra tabellen ovenfor kan byttes ut med linjegodkjente emner - ta kontakt med studieprogramansvarlig.


Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1231 Grenseoverskridende design V 10  
SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning V 10  
TEK1001 Dataassistert design med Solid- og flatemodellering V 10  
SMF1042 Økonomistyring V 10  
SMF1281 Produkt design V   10
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V   10
SMF2111 Investering og finansiering V   10
SMF3011 Endringsledelse V 10  
TEK2031 Teknologiledelse V 10  
TEK2061 Lettvekt design V   10
TEK2081 Fri form fremstilling (Reverse Engineering) V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne