Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning -

Innledning

For at vårt moderne samfunn skal kunne fungere er vi svært avhengig av elektrisk kraft. I Norge importerer og eksporterer vi store mengder elektrisk kraft (kilde: www.statnett.no). Vi produserer store mengder elektrisk kraft fra regulerte vassdrag og fossefall. For at alt dette skal fungere må elkraftingeniøren ha gjort jobben sin. Det vil i de kommende år være stort behov for elkraftingeniører fordi en stor andel av de som jobber innen energisektoren går over i pensjonistenes rekker.

Gå direkte til emnetabell

Hovedvekt i studiet går på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi. Kvalitetssikring av strømforsyningen og anskaffelse av energi fra fornybare kilder er også viktige tema. Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitet i Karlstad (KaU). Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet
3 år på fulltid.

Omfang
Studiet er et deltidsstudium og normert studietid er 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiesituasjon for heltidsstudenten.

Nivå
Studiet fører til graden ”Bachelor i Ingeniørfag, Elektro – Elkraft”. Studiet følger nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal studentene ha fått solide basiskunnskaper innen elkraft emner. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere.

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifisert til å jobbe i en rekke forskjellige firma både nasjonalt og internasjonalt. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Elektroindustri – utvikling, testing, salg, oppfølging
 • Rådgivingsfirmaer – planlegging, utbygging, igangsettelse
 • Offentlige etater – drift, oppfølging av prosjekter, konstruksjon av løsninger

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier ved for eksempel NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for utveksling med utenlandske studiesteder høstsemesteret i 4. året. Bacheloroppgaven i vårsemesteret i 4. året kan også utføres i utlandet. Fagmiljøet har kontaktsteder i mange land.

Det er inngått avtale om utveksling av studenter med:

 • Sverige - Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Finland - Yrkeshögskolan Sydväst
 • USA - South Dakota School of Mines & Technology
 • Australia - University of Wollongong
 • Tyskland - Fachhochschule Schmalkalden
 • England - University of Newcastle upon Tyne

Utveksling til andre utenlandske studiesteder er også mulig.

Målgruppe

Studiet retter seg til søkere som ønsker en ingeniørutdanning rettet mot interessante og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til elkraftområdet.

Samspillet mellom teori og praksis, selvstendig jobbing og teamjobbing stiller krav til selvstendighet og evne til å planlegge sin egen læringssituasjon. Studiet vil dermed egne seg best for personer som enten innehar slike egenskaper, eller ønsker bevisst å utvikle disse sidene ved seg selv.

Konkrete målgrupper kan være personer med yrkeserfaring (realkompetanse) og/ eller eldre utdanninger. Personer med bakgrunn fra teknisk fagskole og/ eller mesterbrev, som nå ønsker en ingeniørgrad kan være et typisk eksempel.

Opptakskrav og rangering

I henhold til generelle opptakskrav for ingeniørutdanning kan følgende tas opp:

• Elever med bestått generell studiekompetanse og fordypning i Matematikk R2 (3MX) og Fysikk1 (2FY)
• Elever fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er kvalifisert for opptak til studiet
• For studenter med generell studiekompetanse er det mulig med opptak via tresemesterordningen
• Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen

For søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene innen matematikk og fysikk vil det bli henvist til andre tilbud før opptak til ingeniørutdanningen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygd opp etter og følger rammeplan for ingeniørutdanning. Vi benytter våre moderne elektrolaboratorier til praktisk rettede oppgaver og ferdighetstrening med vekt på kreativ problemløsing. Den avsluttende Bacheloroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med en bedrift. Vi har svært gode kontakter med bedrifter gjennom nettverket Elektronikk Innlandet (www.EL-IN.no). Vi har også i mange år hatt et godt samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Bedriftsnettverkene benyttes også til å reise på bedriftsbesøk og som gjesteforelesere innen spesialisttema.

Elektrolaboratoriene som læringsarena

Vi benytter elektrolaboratoriene i stor utstrekning til å gi studentene praksis som de kan anvende når de senere begynner i en jobb. Praksisen er i stor grad med på å underbygge teorien som de lærer seg gjennom studiet. Våre elektrolaboratorier er satt opp med datamaskin og måleutstyr. Dette gir en kombinasjon av datalab og elektrolab. Elkraft er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitetet i Karlstad (KaU), slik at noen av laboratorieoppgavene vil bli utført i deres laboratorier.

Laboratoriearbeid/praksis vil inngå i følgende Elektroemner:

Semester Emne Studieretning
1. år – Høst Elektriske kretser Alle
1. år – Vår Elektronikk Alle
2. år – Høst Digitalteknikk og mikrokontrollere Alle
2. år – Vår Lineær systemteori Alle
2. år – Vår Datatransmisjon Alle
3. år – Høst Grunnlag trefas/maskiner og trafo – v/KaU Elkraft
3. år – Høst Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk Elkraft
3. år – Høst Energiteknikk og produksjon Elkraft
3. år – Høst Installasjon og forskrifter – v/KaU Elkraft
3. år – Vår Feilanalyse og relevern – v/HiØ Elkraft
3. år – Vår Kraftelektronikk – v/HiØ Elkraft
3. år – Vår Dataverktøy – v/HiØ Elkraft

Pedagogiske metoder

Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom studentaktive undervisningsmetoder. Gruppearbeid, diskusjoner, litteraturstudier, prosjektarbeid og praksisstudier er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering. Introduksjonsforelesninger gir oversikt og problemstillinger for eget studiearbeid.

Obligatorisk deltakelse gjelder de deler av studiet som studentene vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, studier som har særlig relevans for praksis og studier hvor selve arbeidsmetoden er del av læringen.

Ved avslutningen av første årsenhet må studentene kunne dokumentere at de har deltatt i laboratoriearbeid/praksis. Dersom studenten ikke kan legge fram slik skriftlig dokumentasjon, kan han/hun ikke gå opp til påfølgende eksamen uten at det er inngått skriftlig avtale med ansvarlig faglærer om deltakelse neste gang denne delen av studiet tilrettelegges.

Pedagogikken er i stor grad tilpasset moderne undervisningsmetoder (oppgaver, prosjekter, mappeoppgaver) og vektlegger selvstendig arbeid med mulighet for god faglig veiledning. Studiet avsluttes med at studentene gjennomfører en selvstendig bacheloroppgave på 15 studiepoeng i samarbeid med en oppdragsgiver.

Oppbygging og innhold

Tabellen under viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet og studieretningene. Tabellen er bygd opp for å vise hvordan rammeplanens krav er dekket.

Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen.

Emne STP 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V
Matematisk-naturvitenskapelige fag (50-60 stp) 55                
Matematikk 10 5 5              
Matematikk 15 5   5            
Matematikk 20 10         10      
Kvalitetsledelse med statistikk (5stp tekniske fag) 5+5       10        
Fysikk 10       10        
Kjemi og miljø 10 5 5            
Grunnleggende programmering 10     10          
Samfunnsfag (15-20 stp) 15                
Økonomistyring 10     10          
Organisasjon og ledelse 5           5    
Tekniske fag (75-90 stp) 85                
Elektriske kretser 10 10              
Elektronikk 10   10            
Digitalteknikk og mikrokontrollere 10         10      
Lineær systemteori 5           5    
Datatransmisjon 10             10  
                   
Studieretning: Elkraft                  
Grunnlag trefas/maskiner og trafo 10         10      
Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk 10             10  
Energiteknikk og produksjon 5     5          
Kraftelektronikk 5           5    
Feilanalyse og relevern 5               5
Valgfag (10-20 stp) 10                
                   
Hovedprosjekt (10-20) 15                
Bacheloroppgave                 15
Sum 180 20 20 25 20 30 20 25 20

Kvalitetssikring:

Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Kvalitetssikringssystemer og involvering
 • Forskningsbasert undervisning
 • Sensorordning

Forskningsbasert undervisning

Gjennom studiet vil studentene bli introdusert til metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle FoU-arbeider. Det legges spesiell vekt på systematikk, litteraturbruk, kildekritikk og referanseangivelser.

Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur og referansebruk.

Avslutningsvis skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave der alle elementer skal inngå.

Nettbasert utdanning

Desentralisert og fleksibel utdanning innebærer at høgskolen tilrettelegger for lokale fysiske læringsarenaer og et nettbasert læringsmiljø. Dette medfører at studentene velger et geografisk tilknytningspunkt hvor man kan møtes for å motta forelesninger, studere sammen med andre og gjennomføre eksamen. Lokal tilrettelegger er studiesenteret.no i samarbeid med høgskolen.
Studentene må også påberegne å delta på obligatoriske samlinger på Gjøvik for gjennomføre ulike laboratoriearbeider og feltøvelser. Omfanget vil variere med faglig fordypning og tidspunkt i studieløpet.

Videre vil studiet organiseres gjennom egen læringsplattform, hvor forelesninger, oppgaver og annet lærestoff er tilgjengelig. Alle obligatoriske arbeider skal leveres gjennom læringsplattformen.

Studiet er dermed organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring. Dette innebærer en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære heltidsstudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i fysisk nært samspill mellom lærer og student.

En nettstudent vil oppleve langt større krav til å ta ansvar for egen progresjon og initiativ for å avklare faglige og administrative forhold. Generelt vil hvert enkelt emne innledes med en startsamling over 1 – 2 dager. Antall samlingsdager for de enkelte emner er ikke endelig fastsatt.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
 • Nettilkobling med anbefalt minimum båndbredde

Software:

 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel Flash, Acrobat Reader etc.).
 • Ulike fagprogrammer som vil kunne medføre kostnader, se detaljer i emnebeskrivelsene.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
ELE1041F Elektriske kretser O 10              
REA1042F Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5              
REA1022F Kjemi og miljø O 5 5            
ELE1051F Elektronikk O   10            
REA1051F Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5            
IMT1031F Grunnleggende programmering O     10          
SMF1042F Økonomistyring O     10          
ELE3281 Energiteknikk og produksjon O     5          
SMF2121F Kvalitetsledelse med statistikk O       10        
REA2041F Fysikk O       10        
ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere O         10      
REA2051F Matematikk 20 - Matematiske metoder O         10      
Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Tilbys av Karlstads Universitet O         10      
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5    
ELE2161 Lineær systemteori O           5    
Kraftelektronikk, tilbys av Høgskolen i Østfold O           5    
Installasjon og forskrifter (for Elkraft), tilbys av Karlstads Universitet O             5  
ELE2111 Datatransmisjon O             10  
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O             10  
Dataverktøy, tilbys av Høgskolen i Østfold O               5
Feilanalyse og relevern, tilbys av Høgskolen i Østfold O               5
TØL3902 Bacheloroppgave 15 O               15
Sum: 20 20 25 20 30 15 25 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne