Bachelor i økonomi og ledelse -

Innledning

Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks best søkte studier. HiG har tett samarbeid med det tunge industrimiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull, praktisk tilnærming til sitt fag i tillegg til teoretisk. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt! Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie ved HiG.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids utdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet er en grunnutdanning og fører frem til graden ”Bachelor i økonomi og ledelse”.

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og administrative fag, og etter endt utdanning skal kandidatene:

 • Kunne lede administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet, i privat eller offentlig sektor.
 • Ha god innsikt i og forståelse for økonomiske sammenhenger, sentrale problemområder, industriens utfordringer, miljøsikring og etiske problemstillinger.
 • Ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltene bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi, og metodefag.
 • Ha dybdeinnsikt i en av profilene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering.

Internasjonalisering

Studentene har mulighet til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 5. semester. Det er samarbeid med

• Karlstad Universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Fachhochschule Schmalkalden (FhS)
 • South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA.

Andre universiteter vil komme til.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å lede mennesker og som ønsker å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt industrinettverk aktivt i læringsarbeidet, både ved å la våre studenter utføre prosjektarbeid i næringslivet, og å sørge for at næringslivets behov for kompetanse er ivaretatt i pensum og i obligatoriske oppgaver. Studiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav.

Det første studieåret består av grunnleggende emner. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet og bli motivert for emner som følger de to neste årene i studiet. Dette er områder som investering, økonomistyring og markedsføring. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer seinere i studiet.

Det andre året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi og ledelsesfagene som prosjektarbeid, strategivurderinger, teknologiledelse, mikroøkonomi, finansregnskap etc.

Det tredje studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene. I vårsemesteret velges den profilen som studenten skal fordype seg i: handel, strategi-gjennomføring, internasjonalisering eller IT-ledelse.

De ulike profilene:

 • Handel: Ledelse av mange organisasjoner med ulike kulturer. Økonomistyring, merkevarebygging, distribusjonskjeder og kunnskap om kjededrifter.
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Økonomistyring, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.
 • Internasjonalisering: Kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, kulturforståelse, studieopphold ved internasjonalt ledede fagmiljøer, samt at det jobbes med muligheter for studieopphold ved internasjonale konsern. Studiet skal videre gi kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, her vil kulturforståelse være et viktig element.

Bacheloroppgave gjennomføres innenfor valgt profil.

Fig 1.

Figur 1 viser særtrekk ved dette studiet.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbygging av studiet. Det er målet at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter
 • Fagpersonale skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer. Fagpersonale og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings og utviklingsprosjekter.
 • Vi vil bringe studentene inn i prosjekter i bedriftene hvor de fortrinnsvis skal jobbe sammen ned næringslivets folk og høgskolens egne forskere og undervisningspersonell.

Videre studier
 Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10          
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10        
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF2111 Investering og finansiering O   10        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
TEK2031 Teknologiledelse O     10      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
SMF3021 Makroøkonomi O       10    
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O       10    
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
SMF3011 Endringsledelse O         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi O         10  
SMF3031 Internasjonalisering V           10
SMF3041 Strategi-gjennomføring V           10
SMF3051 Handel V           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 6. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 • Handel
 • Strategi-gjennomføring
 • Internasjonalisering